III. Khái Niệm 03 Lớp Của Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Trực Tuyến eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 1: Giới Thiệu >


 29-02-2012 9-14-41 SA

 03 lớp của phần mềm quản lý nguồn nhân lực eTimeGold bao gồm:

Storage (lưu trữ): có nhiệm vụ lưu thông tin nhập liệu của người dùng vào kho dữ liệu chung.

Calculator (tính toán): thực hiện tính toán để đưa ra kết quả căn cứ vào tập dữ liệu đã được input vào hệ thống (người dùng nhập  liệu, khởi tạo, số liệu từ thiết bị khác (như máy chấm công), kết quả từ quy trình trước …) và các tham số tính toán (công thức lương, điều kiện chính sách, …).

Management (quản trị): có nhiệm vụ liên kết các khởi tạo quản lý và thông tin nhập liệu để hệ thống thực thi theo lưu đồ quản lý quy định của công ty, thực hiện phân quyền sử dụng và phân cấp quản lý thông tin cũng như bảo mật chứng từ theo cấp bậc.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext