VI. Mẫu 03a-TBH: Danh Sách Điều Chỉnh Lao Động & Mức Đóng BHXH, BHYT, BHTN PreviousNext

eTimeGold > Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm >


Biểu mẫu 03a-TBH được đơn vị lập khi có biến động tăng giảm về lao động hoặc có điều chỉnh về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Nút chức năng trên giao diện

 Nút

Mô tả

Làm mới danh sách mẫu 03a-TBH đang được hiển thị

Ký duyệt thông tin mẫu 03a-TBH

Xem trước mẫu 03a-TBH

(Nút trên từng tab dữ liệu)

 

Dùng để tạo mới mẫu 03a-TBH

Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu 03a-TBH đang  chọn

Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu 03a-TBH

Hiển thị danh sách nhân viên đã hiệu lực mẫu 02a-TBH

Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu

Hướng dẫn từng bước thực hành

Khởi tạo thông tin Mẫu 03a-TBH

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03a-TBH].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/10/2011.

3.     Khai báo thông tin lao động tăng.

a.     Click chọn tab dữ liệu [I. Lao Động Tăng].


b.     Click nút [Mẫu 02a-TBH], màn hình hiển thị danh sách nhân viên đã hiệu lực mẫu 02a-TBH, check chọn nhân viên có Mã AC=34, click nút [Thực Hiện].

c.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

d.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]36, 39, 40, click nút [Thực Hiện].

e.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

f.      Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup SNAGHTML2ed807, màn hình thể hiện danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB]“029”, click nút [Thực Hiện].

g.     Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

h.     Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập 1/10/2011. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

i.      Cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

j.      Cột [Đóng BHTN?]: click chọn Không.

k.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu 03a-TBH tháng 10.2011”.

l.      Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.

4.     Khai báo thông tin lao động giảm.

a.     Click chọn tab [II. Lao động giảm].

b.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.

giam3a

c.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]1, click nút [Thực Hiện].

d.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

e.     Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup SNAGHTML2ed807, màn hình thể hiện danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB]029, click nút [Thực Hiện].

f.      Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

g.     Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập 1/10/2011. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

h.     Cột [Ghi chú].

i.      Khai báo thông tin mức đóng cũ, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

5.     Khai báo thông tin lao động điều chỉnh mức đóng BH.

a.     Click chọn tab [III. Thay đổi …].

b.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.

c.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]12, 17, 23, click nút [Thực Hiện].

d.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

e.     Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup SNAGHTML2ed807, màn hình thể hiện danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB]029, click nút [Thực Hiện].

f.      Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

g.     Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập 1/10/2011. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

h.     Khai báo thông tin mức đóng mới, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

i.      Cột [Ghi chú].

j.      Khai báo thông tin mức đóng cũ, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

6.     Khai báo thông tin lao động bổ sung BHYT.

a.     Click chọn tab [IV. Bổ sung BHYT].

b.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu

c.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]6, click nút [Thực Hiện].

d.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

e.     Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup SNAGHTML2ed807, màn hình thể hiện danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB]“029”, click nút [Thực Hiện].

f.      Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

g.     Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập “1/10/2011”. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

h.     Khai báo thông tin mức đóng mới, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

i.      Cột [Đóng BHTN?]: click chọn cột  “Không”.

j.      Cột [Ghi chú].

7.     Khai báo thông tin lao động bổ sung BHTN.

a.     Click chọn tab [IV. Bổ sung BHYT].

b.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu

c.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]7, click nút [Thực Hiện].

d.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

e.     Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup SNAGHTML2ed807, màn hình thể hiện danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB]“029”, click nút [Thực Hiện].

f.      Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

g.     Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập “1/10/2011”. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

h.     Khai báo thông tin mức đóng mới, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

i.      Cột [Đóng BHTN?]: click chọn cột “Có”.

j.      Cột [Ghi chú].

             

8.     Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức duyệt theo mẫu 03a-TBH.

9.     In ấn biểu mẫu.

a.     Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/10/2011 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold sẽ mở mẫu 01a-TBH.

b.     Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.

p1

Chỉnh sửa thông tin mẫu 03a-TBH

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03a-TBH].

2.       Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/10/2011.

3.       Chọn tab dữ liệu [II. Lao động giảm], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=1, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

4.       Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa thành “Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu 03a-TBH”

5.       Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu 03a-TBH

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03a-TBH].

2.       Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/10/2011.

3.       Click chọn tab dữ liệu [I. Lao Động Tăng], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=34.

4.       Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu 03a-TBH.

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext