VIII. Mẫu C66a-HD: Danh Sách Người Lao Động Đề Nghị Hưởng Chế Độ Ốm Đau PreviousNext

eTimeGold > Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm >


Mẫu này được lập khi đơn vị có phát sinh nhân viên nghỉ ngắn ngày, nghỉ dài ngày hoặc nghỉ con ốm có hưởng trợ cấp BHXH.

Nút chức năng trên giao diện

 

 

Nút

Mô tả

Làm mới danh sách mẫu C66a-HD đang được hiển thị

Ký duyệt thông tin mẫu C66a-HD

Xem trước mẫu C66a-HD

(Nút trên từng tab dữ liệu)

 

Dùng để tạo mới mẫu C66a-HD

Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu C66a-HD đang  chọn

Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu C66a-HD

Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu

      Nghỉ vắng

Hiển thị danh sách nhân viên có nghỉ vắng BHXh đã khai báo ở nghiệp vụ đăng ký nghỉ vắng

Hướng dẫn từng bước thực hành

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C66a-HD].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.

3.     Click chọn tab dữ liệu [I. Ốm ngắn ngày].

a.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

b.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]2, click nút [Thực Hiện].

c.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

d.     Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập 3200500.

f.      Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập 5.

g.     Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập 6.

h.     Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].

i.      Click chọn ngày 13/01/2012 ở cột [Đến ngày].

j.      Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu C66a-HD tháng 01.2012”.

k.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.

4.     Click chọn tab dữ liệu [II. Ốm dài ngày].

5.     Click chọn tab dữ liệu [III. Con ốm].

a.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

b.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]22, click nút [Thực Hiện].

c.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

d.     Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập 2300800.

f.      Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập 8.

g.     Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “8”.

h.     Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].

i.      Click chọn ngày 16/01/2012 ở cột [Đến ngày].

j.      Cột [Ghi chú].

k.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.

6.     Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức được duyệt thông tin biểu mẫu C66a-HD.

7.     In ấn biểu mẫu.

a.     Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold sẽ mở mẫu C66a-HD.

b.     Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.

p1

Chỉnh sửa thông tin mẫu C66a-HD

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C66a-HD].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Bản thâm ốm ngắn ngày], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=2, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

3.     Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu C66a-HD tháng 01.2012” thành Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu C66a-HD”

4.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu C66a-HD

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C66a-HD].

2.       Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Bản thâm ốm ngắn ngày], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=2.

3.       Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu C66a-HD.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext