IX. Mẫu C67a-HD: Danh Sách Người Lao Động Đề Nghị Hưởng Chế Độ Thai Sản PreviousNext

eTimeGold > Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm >


Mẫu này được lập khi đơn vị có phát sinh nhân viên nghỉ thai sản có hưởng trợ cấp BHXH.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Làm mới danh sách mẫu C67a-HD đang được hiển thị

Ký duyệt thông tin mẫu C67a-HD

Xem trước mẫu C67a-HD

(Nút trên từng tab dữ liệu)

 

Dùng để tạo mới mẫu C67a-HD

Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu C67a-HD đang  chọn

Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu C67a-HD

Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu

      Nghỉ vắng

Hiển thị danh sách nhân viên có nghỉ vắng BHXH đã khai báo ở nghiệp vụ đăng ký nghỉ vắng

Hướng dẫn từng bước thực hành

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C67a-HD].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.

3.     Click chọn tab dữ liệu [I. Sinh con]

a.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

b.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]22, click nút [Thực Hiện].

c.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

d.     Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “1578956”.

f.      Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “120”.

g.     Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “120”.

h.     Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].

i.      Click chọn ngày 9/05/2012 ở cột [Đến ngày].

j.      Cột [Ghi chú].

k.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.

4.     Click chọn tab dữ liệu [II. Thực hiện các biện pháp tránh thai].

a.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy định.

b.     Click chuột chọn biểu tượng lookup SNAGHTML2ed807 ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC]29, click nút [Thực Hiện].

c.     Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

d.     Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “4536120”.

f.      Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “7”.

g.     Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “7”.

h.     Click chọn ngày 15/01/2012 ở cột [Từ ngày].

i.      Click chọn ngày 21/01/2012 ở cột [Đến ngày].

j.      Cột [Ghi chú].

k.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.

5.     Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức được duyệt thông tin biểu mẫu C67a-HD.

6.     In ấn biểu mẫu.

a.     Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold sẽ mở mẫu C67a-HD.

b.     Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.

p1

Chỉnh sửa thông tin mẫu C67a-HD

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C67a-HD].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Sinh con], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=22, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.

3.     Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa thành Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu C67a-HD”

4.     Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu C67a-HD

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C7a-HD].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Sinh con], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=22.

3.     Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu C67a-HD.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext