VI. Lịch Làm Việc PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Tạo mới lịch làm việc

Nội dung thực hành: Tạo lịch làm việc cho nhóm văn phòng, bắt đầu từ ngày 2/1/2012, có tuần làm việc Hành chánh dành cho nhân viên có AC536.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 3].

2.     Click nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị dữ liệu form dạng cột cho người dùng nhập liệu.

3.     Tại cột [Từ Ngày], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn ngày “02/01/2012”.

4.     Đặt trỏ chuột ở cột [Mô tả], nhập “Nhóm văn phòng”.

5.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo lịch làm việc”.

6.     Click nút [Lưu Trữ].

7.     Click nút [Chọn Nhân viên], màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên…]. Check chọn dòng dữ liệu của nhân viên có cột Mã AC=5 Mã AC=36, click nút [Thực hiện].


8.     Click nút [Chọn tuần làm việc], màn hình hiển thị form [Chọn tuần làm việc…]. Check chọn dòng dữ liệu có cột [Tên tuần làm việc]“Tuần làm ca hành chánh”, click nút [Thực hiện].

Thay đổi thông tin lịch làm việc

Chỉnh sửa ngày hiệu lực của lịch làm việc

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa ngày hiệu lực làm việc nhóm văn phòng, từ  2/1/2012 thành 31/01/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 3].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô tả]“Nhóm văn phòng”, click nút [Chỉnh Sửa], màn hình hiển thị dữ liệu form dạng cột cho người dùng thay đổi thông tin.

3.     Tại cột [Từ Ngày], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn ngày “31/01/2012”.

4.     Click nút [Lưu Trữ].

Chỉnh sửa thông tin tuần làm việc

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa thông tin lịch làm việc Nhóm Sản Xuất Xưởng A từ tuần làm ca 1 sang tuần làm ca 2.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 3].

2.     Click họn dòng dữ liệu có cột [Mô tả]“Nhóm Sản Xuất Xưởng A”.

3.     [Nhóm C] (xem hình minh họa ở bước 2). Lần lượt thực hiên các thao tác:

a.        Chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Tuần Làm Việc]“Tuần ca 1”. Click nút [Xóa], click nút [OK].

b.       Click nút [Chọn Tuần Làm Việc], màn hình hiển thị form [Chọn tuần làm việc…]. Check chọn dòng dữ liệu có cột [Tên tuần làm việc]“Tuần ca 2”, click nút [Thực hiện].

Chỉnh sửa danh sách nhân viên phân bổ theo lịch làm việc

Nội dung thực hành: Phân bổ thêm 02 nhân viên có Mã AC13, 155 vào lịch làm việc của Nhóm Sản Xuất Xưởng A.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 3].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô tả]“Nhóm Sản Xuất Xưởng A”.


3.     [Nhóm B] (xem hình minh họa ở bước 2). Lần lượt thực hiện các thao tác sau:

a.        Click nút [Chọn Nhân Viên], màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên…].

b.       Check chọn dòng dữ liệu của nhân viên có cột Mã AC=13 Mã AC=155, click nút [Thực hiện].

Hủy bỏ hiệu lực thông tin lịch làm việc

Có 03 cách hủy bỏ hiệu lực thông tin lịch làm việc

Cách 01: khai báo ngày hết hạn của lịch làm việc

Nội dung thực hành: Lịch làm việc của Nhóm Sản Xuất Xưởng A kết thúc vào ngày 30/03/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 3].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô tả]“Nhóm Sản Xuất Xưởng A”.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa], màn hình hiển thị dữ liệu form dạng cột cho người dùng thay đổi thông tin.

4.     Tại cột [Đến Ngày], click trỏ chuột vào biểu tượng , chọn ngày “30/03/2012”.

5.     Click nút [Lưu Trữ].

 

Cách 02: đánh dấu hết hạn lịch làm việc

Nội dung thực hành: Khai báo hết hạn cho lịch làm việc Nhóm Sản Xuất Xưởng A.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 3].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô tả]“Nhóm Sản Xuất Xưởng A”.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa], màn hình hiển thị dữ liệu form dạng cột cho người dùng thay đổi thông tin.

4.     Tại cột [Hết Hạn]: đánh dấu check

5.     Click nút [Lưu Trữ].

 

Cách 03: xóa lịch làm việc đã khởi tạo

Nội dung thực hành: Xóa lịch làm của Nhóm Sản Xuất Xưởng A khỏi danh sách lịch làm việc đã khai báo.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 3].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô tả]“Nhóm Sản Xuất Xưởng A”.

3.     Click nút [Xóa] và click nút [OK] để hoàn tất thao tác xóa.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext