VII. Nhập Liệu Phiếu Đổi Lịch Làm Việc & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


[Ca Kíp Bước 3] là chức năng khởi tạo dữ liệu nguồn. Việc chỉnh sửa thông tin lịch làm việc trực tiếp trên chức năng [Ca Kíp Bước 3] đòi hỏi người dùng phải hiểu rõ quy ước thứ tự ưu tiên của lịch làm việc đã khai báo để đảm bảo kết quả phân bổ lịch làm việc chính xác.

Nhằm phân tán nhập liệu và đảm bảo an toàn dữ liệu, Chức năng [Đổi Lịch Làm Việc] hỗ trợ người dùng thay đổi thông tin lịch làm việc trong quá trình vận hành hệ thống.

Một số nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Cập nhật thông tin thay đổi trên phiếu đổi lịch làm việc

Tạo mới thông tin phiếu phân bổ lịch làm việc

Xóa thông tin phiếu đổi lịch làm việc

Hiển thị danh sách phiếu đổi lịch làm việc đã khai báo

Xuất báo cáo danh sách nhân viên theo nhóm làm việc

Nhóm nút ở tab [Nhân Viên]

 

Hiển thị danh sách NV trong phiếu đổi lịch làm việc đang chọn

Tạo mới phiếu đăng ký đổi lịch làm việc

Nội dung thực hành: Chuyển nhân viên có Mã AC12 đi làm theo lịch của Nhóm văn phòng từ ngày 15/02/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đổi Lịch Làm Việc].

2.     Chọn nút [Tạo Mới] và khai báo thông tin.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã chứng từ] nhập “CTHCw”.

b.     Cột [Ngày chứng từ]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

c.     Tại cột [Ngày hiệu lực], click vào biểu tượng , chọn “15/02/2012”.

d.     Tại cột [Mã lịch làm việc mới],click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị danh sách lịch làm việc đã khởi tạo trong chức năng [Ca Kíp Bước 3]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô Tả]“Nhóm văn phòng”. Click  nút [Thực hiện].

e.     Cột [Từ Ngày], [Đến Ngày], [Hết hạn]: bỏ qua không nhập liệu.

f.      Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Thực hành đăng ký phiếu đổi lịch làm việc”.

g.     Click chọn tab [Nhân Viên], tại côt [Mã AC], click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form danh sách nhân viên. Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC12. Click nút [Thực hiện].

h.     Cột [Họ & tên lót], [Tên], [Mã nhân viên], [Ngày gia nhập], [Phòng ban], [Chức vụ], [Chức danh]: bỏ qua không nhập liệu.

i.      Đặt trỏ chuột tại cột [Lý do] nhập “Điều động do yêu cầu sản xuất”.

3.     Click nút [Cập Nhật].

Chỉnh sửa phiếu đăng ký đổi lịch làm việc

Ni dung thc hành: Chỉnh sửa danh sách nhân viên trong phiếu đăng ký đổi lịch làm việc có Mã chứng từ“CTHCw”: thêm nhân viên có Mã AC=57 vào phiếu này.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đổi Lịch Làm Việc].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn dữ liệu đổi ca của nhân viên có cột [Mã chứng từ] = CTHCw.

3.     Click chọn tab [Nhân Viên], click nút [Danh Sách Nhân Viên].

4.     Tại côt [Mã AC], click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form danh sách nhân viên. Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC57. Click nút [Thực hiện].


5.     Cột [Họ & tên lót], [Tên], [Mã nhân viên], [Ngày gia nhập], [Phòng ban], [Chức vụ], [Chức danh]: bỏ qua không nhập liệu.

6.     Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC=57. Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Thêm nhân viên AC=57 vào phiếu CTHCw”.

7.     Click nút [Cập Nhật], click nút [OK] để hoàn tất chỉnh sửa phiếu đổi lịch làm việc.

Hủy bỏ thông tin phiếu đăng ký đổi lịch làm việc đã nhập liệu

Hủy bỏ thông tin nhân viên tham gia trong phiếu thay đổi lịch làm việc

Nội dung thực hành: Xóa nhân viên có Mã AC=57 khỏi phiếu thay đổi lịch làm việc có Mã chứng từ CTHCw.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đổi Lịch Làm Việc].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn dữ liệu đổi ca của nhân viên có cột [Mã chứng từ] = CTHCw.

3.     Click chọn tab [Nhân Viên], click nút [Danh Sách Nhân Viên].

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC=57.

5.     Click chọn nút [Xóa Nhân Viên], click nút [OK].

6.     Click nút [Cập Nhật] và click nút [OK] để hoàn tất việc xóa nhân viên trong phiếu đăng ký đổi lịch làm việc.

Hủy bỏ phiếu thay đổi lịch làm việc đã đăng ký

Nội dung thực hành: Xóa nhân viên có Mã AC=57 khỏi phiếu thay đổi lịch làm việc có Mã chứng từ CTHCw.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đổi Lịch Làm Việc].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn dữ liệu đổi ca của nhân viên có cột [Mã chứng từ] = CTHCw.

3.     Click chọn nút [Xóa], click nút [OK].

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext