V. Quy Trình Chứng Từ Đổi Lịch Làm Việc & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 11: Tính Công > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quy trình chứng từ là khái niệm quản lý tất cả các văn bản bằng quy trình nộp duyệt theo cấp quản lý.

Các bước chuẩn bị để thực hiện một quy trình chứng từ đổi lịch làm việc

1.     Đăng nhập vào eTimeGold bằng tài khoản đã đăng ký và tìm chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user. Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

ctu

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình đổi lịch làm việc.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Đổi Lịch Làm Việc] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep] sẽ phân chức năng [Đổi Lịch Làm Việc]với quyền Chuyển tiếp.

User [QuanLy] phân chức năng [Đổi Lịch Làm Việc]với quyền Xét duyệt.

 

Quy trình chứng từ đổi lịch làm việc

Nội dung thực hành: Soạn một chứng từ đổi lịch làm việc tại cấp user [SoanThao], nộp chứng từ lên user [ChuyenTiep] và chứng từ sẽ được chuyển lên cấp trên là user [QuanLy], tại đây chứng từ sẽ được duyệt và hiệu lực.

Soạn thảo chứng tđổi lịch làm việc

1.     Đăng nhập eTimeGold bằng user [SoanThao] và mở chức năng [Đổi Lịch Làm Việc].

2.     Chọn nút [Tạo Mới] và khai báo thông tin.

a.     Tại cột [Mã chứng từ] để mặc định.

b.     Cột [Ngày chứng từ]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

c.     Tại cột [Ngày hiệu lực], click vào biểu tượng , chọn 28/02/2012”.

d.     Tại cột [Mã lịch làm việc mới],click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị danh sách lịch làm việc đã khởi tạo trong chức năng [Ca Kíp Bước 3]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mô Tả]“Nhóm sản xuất”. Click  nút [Thực hiện].

D:\Users\HDD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e56f9d.PNG

e.     Cột [Từ Ngày], [Đến Ngày], [Hết hạn]: bỏ qua không nhập liệu.

f.      Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Đăng ký phiếu đổi lịch làm việc cho nhân viên mã AC 6”.

g.     Click chọn tab [Nhân Viên], tại côt [Mã AC], click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form danh sách nhân viên.

D:\Users\HDD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1eecfb7.PNG


h.     Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC6. Click nút [Thực hiện].

i.      Cột [Họ & tên lót], [Tên], [Mã nhân viên], [Ngày gia nhập], [Phòng ban], [Chức vụ], [Chức danh]: bỏ qua không nhập liệu.

j.      Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Điều động do yêu cầu sản xuất”.

3.     Click nút [Cập Nhật].

4.     Click chọn [Nộp] và click [OK] để đưa chứng từ lên cấp trên.

Chuyển tiếp chứng t đổi lịch làm việc

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng chuyển tiếp [Đổi Lịch Làm Việc – Chuyển] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đổi lịch làm việc có [Mã Chứng Từ] là  QÐKL/159/DNSC.

4.     Tại cột [Ghi Chú] nhập “Chấp nhận chuyển lên”.

5.     Chọn vào [Chuyển Tiếp], click nút [OK] để đưa chứng từ đổi lịch làm việc này lên cấp trên duyệt.

Duyệt Chứng Từ

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [Quanly].

2.     Chọn chức năng [Đổi Lịch Làm Việc – Duyệt] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đổi lịch làm việc có [Mã Chứng Từ] là  QÐKL/159/DNSC.

4.     Đặt trỏ tại cột [Ghi chú] nhập “OK Duyệt”

Click nút [Duyệt], click nút [OK].

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext