I. Đối Tượng Hiệu Lực Khoản Khác PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Đối tượng hiệu lực khoản khác sẽ xử lý trường hợp một khoản khác được định nghĩa dùng chung cho toàn tổng công ty, cho chi nhánh hay cho phòng ban, ….

Với đối tượng khoản khác người dùng phân tán nhập liệu mà vẫn giữ tính bảo mật cho các chứng từ khoản khác.

Có 3 phương thức khai báo đối tượng loại hiệu lực khoản khác

Phương thức 1: Khoản khác hiệu lực tất cả

Đây là loại hiệu lực mặc định khi người sử dụng khởi tạo khoản khác.

Với mặc định này thì hệ thống sẽ hiểu khoản khác đang khai báo được áp dụng chung cho toàn tổng công ty.

Phương thức 2: Khoản khác hiệu lực theo tài khoản người dùng

Đối tượng hiệu lực theo user đăng nhập eTimeGold. Khi đó, chỉ những user được chỉ định mới được phép sử dụng các khoản khác đã khởi tạo.

Hướng dẫn từng bước thực hành

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khoản Khác].

2.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu], nhập “KK_Ct”.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mô tả], nhập “Công tác phí đột xuất”.

c.     Cột [Đối tượng hiệu lực]: click chọn “Tài khoản người dùng”.

d.     Cột [Hết hạn]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

e.     Cột [Ghi chú]: để trống.

3.     Chọn nút [Lưu trữ]. Màn hình hiển thị dạng lưới danh sách các khoản khác đã khởi tạo.

usera

4.     Chọn dòng có cột [Ký Hiệu]“KK_Ct” trên lưới dữ liệu đang hiển thị. Click chọn tab [Tài Khoản Người Dùng] để chỉ định danh sách người dùng có hiệu lực đối với khoản khác đã khởi tạo.

a.     Click nút [Tạo mới].

b.     Click chuột vào biểu tượng   ở cột [Người Dùng], màn hình hiển thị form [Chọn người dùng…]. Click chọn [SoanThao.], click nút [Thực hiện].

c.     Click nút [Lưu trữ].

Phương thức 3: Khoản khác hiệu lực theo nhân viên

Đối tượng hiệu lực theo mã NV đăng nhập eTimeGold. Khi đó, chỉ những nhân viên được chỉ định mới được phép sử dụng các khoản khác đã khởi tạo.

Hướng dẫn từng bước thực hành

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khoản Khác].

2.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu], nhập KK_Phi.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mô tả], nhập “Phí làm việc phòng hóa chất đột xuất” .

c.     Cột [Đối tượng hiệu lực]: click chọn “Nhân viên”.

d.     Cột [Hết hạn]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

e.     Cột [Ghi chú]: để trống.

3.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin vừa khai báo. Màn hình hiển thị dạng lưới danh sách các khoản khác đã khởi tạo.

4.     Chọn dòng có cột [Ký Hiệu]“KK_Phi” trên lưới dữ liệu đang hiển thị. Click chọn tab [Nhân Viên] để chỉ định danh sách NV có hiệu lực đối với khoản khác đã khởi tạo.

a.     Click nút [Tạo mới] .

b.     Click chuột vào biểu tượng   ở cột [Mã AC], màn hình hiển thị form [Chọn Nhân Viên].

c.     Click chọn nhân viên có Mã AC = 10, click nút [Thực hiện] .

d.     Click nút [Lưu trữ] .

 

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext