IV. Quy Trình Chứng Từ Khoản Khác & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 12: Khoản Khác > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quy trình chứng từ là khái niệm quản lý tất cả các văn bản bằng quy trình nộp duyệt theo cấp quản lý.

Các bước chuẩn bị để thực hiện một quy trình chứng từ cho khoản khác.

1.     Đăng nhập vào eTimeGold, tìm chọn và mở chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user.

Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

ctu

3.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình khoản khác.

User [SoanThao.] phân bổ chức năng [Khoản Khác] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep.] phân bổ chức năng [Khoản Khác] với quyền Chuyển tiếp.

User [QuanLy.] phân bổ chức năng [Khoản Khác] với quyền Xét duyệt.

Quy trình chứng từ cho khoản khác

Hướng dẫn từng bước thực hành soạn thảo chứng từ.

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [SoanThao.].

2.     Mở chức năng [Soạn Khoản Khác].

3.     Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột để bắt đầu khai báo.

a.     Cột [Mã chứng từ]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

b.     Cột [Tháng/ năm]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

c.     Click chuột vào biểu tượng   ở cột [Kỳ lương], màn hình hiển thị danh sách kỳ lương.

d.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Nhóm]Kết lương phân xưởng 1, click nút [Thực hiện].

e.     Cột [Tên kỳ lương]: bỏ qua, không nhập liệu.

f.      Cột [Ghi chú], nhập “Soạn thảo chứng từ khoản khác”.

g.     Click nút [Cập nhật], click nút [OK].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/157/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

5.     Chọn dòng dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/157/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

6.     Ở vùng [Khoản Khác], Click nút [Chọn khoản khác], màn hình hiển thị form danh sách khoản khác.

7.     Check chọn dòng dữ liệu có cột [Ký hiệu]“KK_Bu”, click nút [Thực hiện].

8.     Đặt trỏ chuột tại cột [Giá trị], nhập “50000”.

9.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ghi chú], nhập “bù lương cho nv có mã ac là 6 và 10”.

10. Click nút [Cập Nhật], click nút [OK] để xác nhận lưu trữ.

11. Ở vùng [Danh Sách Nhân Viên], Click nút [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị form danh sách nhân viên.

12. Check chọn dòng chứa nhân viên có mã AC610, click nút [Thực hiện].

13. Click nút [Nộp], click nút [OK] để chuyển chứng từ lên cấp quản lý cao hơn.

Hướng dẫn từng bước thực hành chuyển tiếp chứng từ

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [ChuyenTiep.].

2.     Mở chức năng [Chuyển Khoản Khác] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/157/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

4.     Đặt trỏ vào cột [Ghi Chú], nhập “Chứng từ hợp lệ, chuyển xét duyệt”.

 

5.     Click nút [Chuyển Tiếp], click nút [OK] để chuyển chứng từ lên cấp trên xét duyệt .

Hướng dẫn từng bước thực hành xét duyệt chứng từ

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy.].

2.     Mở chức năng [Xét Duyệt Khoản Khác] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, dữ liệu có mã chứng từ QĐKL/157/DNSC, vào tháng 01/2012, kỳ kết lương phân xưởng 1.

4.     Đặt trỏ vào cột [Ghi Chú], nhập “Hợp Lệ. Duyệt đưa vào tính lương”.

5.     Click nút [Duyệt], click nút [OK] để duyệt chứng từ.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext