II. Kỳ Lương Lùi Tháng PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Kỳ lương lùi tháng là khoảng thời gian tính lương có bao gồm thời gian của tháng liền trước tháng tính lương. Với khái niệm [Lùi Tháng], eTimeGold giải quyết trường hợp khách hàng có quy định kỳ lương không phải bắt đầu từ ngày 1 của tháng.

Nội dung thực hành: khai báo kỳ lương “Kỳ lương lùi tháng” với Mã KL“NoneM’ kết lương từ ngày 26 của tháng trước đến ngày 25 của tháng hiện đang tính lương.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Công Thức Lương].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Khai báo thông tin trong form.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã kỳ lương] nhập “NoneM”.

b.     Đặt trỏ chuột ở cột [Tên kỳ lương], nhập “Kỳ lương lùi tháng”.

c.     Cột [Từ ngày]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

d.     Cột [Đến ngày]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

e.     Cột [Thừa kế CTL]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

f.      Cột [Nhân viên hiệu lực]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Cột [Lùi Tháng]: check chọn.

h.     Cột [Ẩn]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

4.     Click nút [Lưu Trữ], hoàn thành thao tác định nghĩa kỳ lương lùi tháng.

 

 

 

 

 


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext