IV. Ký Khóa (từ khóa) Trong Công Thức Lương eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Ký khóa (từ khóa) là ký hiệu để hệ thống nhận biết bắt đầu cho 01 quy ước định nghĩa.

Trong công thức lương eTimeGold, bạn gặp và sử dụng các ký (từ) khóa sau:

[ ]: bắt đầu thành phần là hạng mục lương cấu thành công thức.

InEmpGroup: đối tượng nhóm nhân viên hiệu lực.

NotInEmpGroup: đối tượng nhóm nhân viên KHÔNG hiệu lực.

InEmployee: chỉ định nhân viên hiệu lực.

NotInEmployee: chỉ định nhân viên KHÔNG hiệu lực.

ForValue: bắt đầu điều kiện sưu tập (thống kê) số liệu.

ItemValue: đại diện hạng mục để so sánh số liệu trong điều kiện sưu tập (thống kê).

ForMonth: chỉ định tháng sưu tập (thống kê) số liệu.

ForYear: chỉ định năm sưu tập (thống kê) số liệu.

ForSalary: chỉ định kỳ lương sưu tập (thống kê) số liệu.

ForLast: chỉ định khoảng thời gian sưu tập (thống kê) số liệu.

ForM2M(x,y,z): chỉ định khoảng thời gian sưu tập (thống kê) số liệu, trong đó quy ước có (không) lấy số liệu của những tháng chưa có theo tháng hiện tại.

ForM2M(x,y): chỉ định khoảng thời gian sưu tập (thống kê) số liệu, không tính giá trị của tháng tính lương, tháng chưa có =0.

 

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext