VII. Đối Tượng Hiệu Lực Công Thức Lương eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Đối tượng hiệu lực công thức lương được áp dụng khi người dùng muốn phân tách công thức tính cho từng nhóm nhân viên riêng biệt.

Sử dụng tag valid để bắt đầu định nghĩa đối tượng hiệu lực

Sử dụng ký (từ) khóa InEmpGroup, NotInEmpGroup, InEmployee, NotInEmployee để khai báo đối tương hiệu lực trong công thức lương.

Tag <valid> </valid> được sử dụng để khai báo đối tượng hiệu lực tương ứng với công thức lương.

Cú pháp:

InEmpGroup(KyHieuG1,KyHieuG2, …)

NotInEmpGroup(KyHieuG1,KyHieuG2, …)

Với KyHieuG1, KyHieuG2, … là ký hiệu nhóm nhân sự.

InEmployee(MaNV1,MaNV2, …)

NotInEmployee(MaNV1,MaNV2, …)

Với MaNV1, MaNV2, …: là mã AC của nhân viên.

 

 

 

 

 

 

Nội dung thực hành: Trong kỳ lương “NoneM” (tên kỳ lương = “Kỳ lương lùi tháng”), thực hành đặt công thức lương phụ cấp trực máy (mã CTL: B.pcTruc) được tính bằng 7% của LCB theo hồ sơ nhân viên (TH.LCB), chỉ áp dụng cho những nhân viên thuộc nhóm “Lắp đặt chuyên biệt”, có ký hiệu nhóm là “gtpS”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Công Thức Lương].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã KL]“NoneM” (cột [Tên kỳ lương]Kỳ lương lùi tháng). Click chọn tab [Công Thức Lương], click nút [New] trong vùng lưới dữ liệu của tab này để bắt đầu khởi tạo công thức lương.

3.     Khai báo thông tin công thức lương:

.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã CTL], nhập “B.pcTruc”.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên CTL], nhập “Phụ cấp trực máy”.

c.     Cột [Hide Rpt], [Inherit?]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

d.     Click nút [Update] để hoàn tất khởi tạo tên công thức lương.

e.     Ở tab [Công thức lương], Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã CTL]“B.pcTruc”.

f.      Chọn tab [Chi Tiết CTL], click nút [Tạo Mới].

g.     Đặt trỏ chuột tại cột [A], nhập “<valid>”

h.     Đặt trỏ chuột ở cột [B], nhập “InEmpGroup(gtpS)”.

i.      Đặt trỏ chuột tại cột [C], nhập “</valid>”

j.      Click nút [Lưu Trữ] để thực hiện lưu trữ dòng 1 đã khai báo trong thành phần công thức lương.

k.     Click nút [Tạo mới] để bắt đầu khai báo dòng 2 trong thành phần công thức lương.

l.      Đặt trỏ chuột tại cột [A], nhập “<r>”.

m.   Đặt trỏ chuột ở cột [B], nhập “7%*[TH.LCB]”.

n.     Đặt trỏ chuột ở cột [C], nhập “</r>”.

o.     Click nút [Lưu Trữ].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext