VIII. Tham Số Trong Công Thức Lương eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Một vài công thức lương có sự tham gia của nhiều thành phần, người dùng cần phân tách ra công thức con và đặt công thức con này cùng hạng mục công thức đang định nghĩa. Đó là định nghĩa tham số công thức lương.

Tag < p>, < TenThamSo>  được sử dụng để quy ước bắt đầu định nghĩa công thức tham số.

Nội dung thực hành: Trong kỳ lương “NoneM” (tên kỳ lương = “Kỳ lương lùi tháng”), thực hành đặt công thức lương theo ngày công (mã CTL: B.SalW) được tính bằng LCB theo hồ sơ nhân viên (TH.LCB)/208*số giờ công làm việc trong kỳ (mã CT: ParaNC). Trong đó số giờ công trong kỳ được tính bằng tổng thời gian công làm việc theo định nghĩa giờ làm ở chức năng [ca kíp bước 1] (HC: giờ hành chánh, S1,S2,S3: giờ ca 1, 2,3).

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Công Thức Lương].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã KL]“NoneM” (cột [Tên kỳ lương]Kỳ lương lùi tháng). Click chọn tab [Công Thức Lương], click nút [New] trong vùng lưới dữ liệu của tab này để bắt đầu khởi tạo công thức lương.

3.     Khai báo thông tin công thức lương:

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã CTL], nhập “B.SalW”.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên CTL], nhập “Lương theo ngày công”.

c.     Cột [Hide Rpt], [Inherit?]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

d.     Click nút [Update] để hoàn tất khởi tạo tên công thức lương.

e.     Ở tab [Công thức lương], Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã CTL]B.SalW.

f.      Chọn tab [Chi Tiết CTL], click nút [Tạo Mới].

g.     Đặt trỏ chuột tại cột [A], nhập “<r>”

h.     Đặt trỏ chuột ở cột [B], nhập “([TH.LCB]/208)*[ParaNC]”.

i.      Đặt trỏ chuột tại cột [C], nhập “</r>”

j.      Click nút [Lưu Trữ] để thực hiện lưu trữ dòng 1 đã khai báo trong thành phần công thức lương.

k.     Click nút [Tạo mới] để bắt đầu tham số công thức lương.

l.      Đặt trỏ chuột tại cột [A], nhập “<p>ParaNC</p>”.

m.   Đặt trỏ chuột ở cột [B], nhập “<ParaNC>[HC]+[S1]+[S2]+[S3]</ParaNC>”.

n.     Click nút [Lưu Trữ].

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext