IX. Định Nghĩa Công Thức Lương Sưu Tập Trong eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 13: Công Thức Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Trong quá trình sử dụng, ở các công ty có nhu cầu thống kê số liệu trong 01 khoảng thời gian. VD: thống kê tổng thu nhập từ tháng 1 đến tháng 6 hoặc cộng dồn thời gian tăng ca từ đầu năm đến thời điểm hiện tại đang tính lương.

eTimeGold giải quyết vấn đề trên thông qua hình thức định nghĩa công thức lương sưu tập. Trong công thức lương sưu tập người dùng vẫn sử dụng các hàm tính toán, đối tượng hiệu lực, tham số công thức như công thức lương dạng tính toán thông thường theo tháng.

Hàm và hạng mục sưu tập

[HangMucSuuTap].CachSuuTap ( )

HangMucSuuTap: là những công thức lương đã định nghĩa.

CachSuuTap: là hàm Sum hoặc Count.

VD: [LCB].Sum( ): thống kê tổng lương cơ bản (với LCB là ký hiệu công thức tính lương cơ bản).

        [CC].Count ( ): đếm số lần có chuyên cần (với CC là ký hiệu công thức lương tính chuyên cần).

Điều kiện giá trị sưu tập

ForValue(ItemValue[TOANTUSS]x [LIENKET] ItemValue[TOANTUSS]y…)

[TOANTUSS] bao gồm =, < >, <, >, <=, >=.

[LIENKET] bao gồm AND, OR.

x, y: giá trị so sánh.

VD: ForValue (((ItemValue>0 And ItemValue <20) Or ItemValue=180)), sưu tập hạng mục với điều kiện giá trị của hạng mục từ 0 đến 20 hoặc bằng 180.

 

Điều kiện thời gian sưu tập

Tùy theo nhu cầu sử dụng người dùng sẽ chọn lựa cú pháp chỉ định khoảng thời gian sưu tập thích hợp.

ForMonth (x,y,z,…): với x, y, z là tháng tính lương.

VD: ForMonth(8,9,10): sưu tập giá trị 01 hạng mục đã chỉ định của các tháng 8,9,10.

ForYear (x, y, z, …): với x, y, z là tháng tính lương.

VD: ForYear(2011): sưu tập giá trị 01 hạng mục đã chỉ định của năm 2011

ForSalary (KL1, KL2, …): với KL1, KL2 là mã kỳ lương đã khởi tạo.

VD: ForSalary (Base): sưu tập giá trị 01 hạng mục đã chỉ định của kỳ lương có mã là Base.

 

 ForLast (x,y): với x: chọn mốc để tính list tháng của tập hợp các tháng cần sưu tập, y: chọn khoảng thời gian để tính list tháng cần sưu tập.

VD: ForLast(-1,2) với chọn thời gian tính lương 4/2011 --> list thời gian sưu tập {3,4,5} /2011.

 

 ForM2M(x,y,z): sưu tập từ tháng x đến tháng y được khai báo.

Với x: là tháng bắt đầu, y: tháng kết thúc, z nhận 2 giá trị TRUE hoặc FALSE.

       z = TRUE: tháng chưa tính lấy giá trị của tháng hiện tại.

       z = FALSE: tháng chưa tính lấy giá trị=0.

VD: ForM2M(1,3,TRUE), thời gian sưu tập từ tháng 1 đến tháng 3 của năm tính lương, tháng chưa tính=tháng hiện tại đang chọn tính lương.

ForM2M(x,y): sưu tập từ tháng x đến tháng y-1 được khai báo.

Với x: là tháng bắt đầu, y: tháng kết thúc.

VD: ForM2M(1,4), thời gian sưu tập từ tháng 1 đến tháng 3 của năm tính lương, tháng chưa tính=0.

 

Các điều kiện thời gian có thể kết hợp với nhau để tạo nên một tập thời gian cần sưu tập.

Khi kết hợp nhiều điều kiện với nhau người dùng sử dụng dấu chấm (.) để liên kết các điều kiện trên nhiều dòng khác nhau.

Hình minh họa: : Thành phần cài đặt cho 01 công thức lương sưu tậpCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext