III. Nhập Liệu Phiếu Đăng Ký Hạng Mục Cơ Bản & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Một số nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Cập nhật thông tin thay đổi trên phiếu đăng ký hạng mục cơ bản

Tạo mới thông tin phiếu đăng ký hạng mục cơ bản

Xóa thông tin phiếu đăng ký hạng mục cơ bản

Hiển thị danh sách phiếu đăng ký hạng mục cơ bản đã khai báo

Xuất báo cáo danh sách nhân viên theo hạng mục cơ bản

Nhóm nút ở tab [Nhân Viên]

 

Hiển thị danh sách NV trong phiếu đăng ký hạng mục cơ bản đang chọn

Tạo mới phiếu đăng ký đăng ký hạng mục cơ bản

Nội dung thực hành: Đăng ký nhân viên có Mã AC12 hưởng Phụ cấp tay nghề từ ngày 15/03/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Chọn nút [Tạo Mới] và khai báo thông tin.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mã chứng từ] nhập “CTBas1”.

b.     Cột [Ngày chứng từ]: click vào biểu tượng , chọn “15/03/2012”.

c.     Tại cột [Mã hạng mục cơ bản],click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị danh sách hạng mục cơ bản đã khởi tạo trong chức năng [Hạng Mục Cơ Bản]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên hạng mục]“Phụ cấp tay nghề”. Click  nút [Thực hiện].

d.     Cột [Tên hạng mục cơ bản]: bỏ qua không nhập liệu.

e.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Thực hành đăng ký phiếu hạng mục cơ bản”.

f.      Click chọn tab [Nhân Viên], tại côt [Mã AC], click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form danh sách nhân viên.

 

g.     Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC12. Click nút [Thực hiện].

h.     Cột [Họ & tên lót], [Tên], [Mã nhân viên], [Ngày gia nhập], [Phòng ban], [Chức vụ], [Chức danh]: bỏ qua không nhập liệu.

 

i.      Đặt trỏ chuột tại cột [Giá trị mới] nhập “200”.

j.      Đặt trỏ chuột tại cột [Lý do] nhập “Hưởng pc tay nghề từ tháng 3”.

3.     Click nút [Cập Nhật].

Chỉnh sửa phiếu đăng ký đổi hạng mục cơ bản

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa danh sách nhân viên trong phiếu đăng ký đổi hạng mục cơ bản có Mã chứng từ“CTBas1”: thêm nhân viên có Mã AC=57 vào phiếu này.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn dữ liệu đổi ca của nhân viên có cột [Mã chứng từ] = CTBas1.

3.     Click chọn tab [Nhân Viên], click nút [Danh Sách Nhân Viên].


4.     Tại côt [Mã AC], click chọn biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form danh sách nhân viên.

5.     Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC57. Click nút [Thực hiện].

6.     Cột [Họ & tên lót], [Tên], [Mã nhân viên], [Ngày gia nhập], [Phòng ban], [Chức vụ], [Chức danh]: bỏ qua không nhập liệu.

7.     Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC=57. Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Thêm nhân viên AC=57 vào phiếu CTBas1”.

8.     Click nút [Cập Nhật], click nút [OK] để hoàn tất chỉnh sửa phiếu đổi lịch làm việc.

Hủy bỏ thông tin phiếu đăng ký đổi hạng mục cơ bản đã nhập liệu

Hủy bỏ thông tin nhân viên tham gia trong phiếu thay đổi lịch làm việc

Nội dung thực hành: Xóa nhân viên có Mã AC=57 khỏi phiếu thay đổi hạng mục cơ bản có Mã chứng từ CTBas1.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn dữ liệu đổi ca của nhân viên có cột [Mã chứng từ] = CTBas1.

3.     Click chọn tab [Nhân Viên], click nút [Danh Sách Nhân Viên].

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC=57.

5.     Click chọn nút [Xóa Nhân Viên  ], click nút [OK].

6.     Click nút [Cập Nhật], click nút [OK] để hoàn tất việc xóa nhân viên trong phiếu đăng ký đổi lịch làm việc.

Hủy bỏ phiếu thay đổi hạng mục cơ bản đã đăng ký

Nội dung thực hành: Xóa phiếu thay đổi hạng mục cơ bản có Mã chứng từ CTBas1.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn dữ liệu đổi ca của nhân viên có cột [Mã chứng từ] = CTBas1.

3.     Click chọn nút [Xóa], click nút [OK] để hoàn tất xóa chứng từ.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext