IV. Nhân Viên & Các Yếu Tố Biến Động Trong Kỳ Tính Lương PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Lương là kết quả của quá trình tham gia hoạt động sản xuất và trách nhiệm quản lý.

Vì vậy, các yếu tố biến động của nhân viên sẽ ảnh hưởng đến kết quả dữ liệu lương.

Khái niệm biến động

Biến động là tình trạng của nhân viên có sự thay đổi trạng thái ở thời điểm trước ngày bắt đầu kỳ lương và sau ngày bắt đầu kỳ lương.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1489256.PNG

 

Có 08 yếu tố biến động trong hệ thống hỗ trợ khi thực thi tính lương

Yếu tố 1: Thay đổi phòng ban (bộ phận)

Hiệu lực thay đổi phòng ban được thể hiện bằng cách nhập liệu trực tiếp hoặc xét duyệt theo quy trình chứng từ trên chức năng [Chuyển Phòng Ban].

Yếu tố 2: Thay đổi chức vụ

Hiệu lực thay đổi chức vụ được thể hiện bằng cách nhập liệu trực tiếp hoặc xét duyệt theo quy trình chứng từ trên chức năng [Chuyển Chức Vụ].

Yếu tố 3: Thay đổi chức danh

Hiệu lực thay đổi chức danh được thể hiện bằng cách nhập liệu trực tiếp hoặc xét duyệt theo quy trình chứng từ trên chức năng [Chuyển Chức Danh].

Yếu tố 4: Thay đổi hạng mục cơ bản

Hiệu lực thay đổi hạng mục cơ bản được thể hiện bằng cách nhập liệu trực tiếp hoặc xét duyệt theo quy trình chứng từ trên chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản].

Yếu tố 5: Nhân viên tuyển mới

Hiệu lực nhân viên tuyển mới được thể hiện bằng cách nhập liệu trực tiếp trên chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] hoặc xét duyệt theo quy trình tuyển dụng.

Yếu tố 6: Nhân viên nghỉ việc

Hiệu lực nhân viên thôi việc được thể hiện bằng cách nhập liệu trực tiếp hoặc xét duyệt theo quy trình chứng từ trên chức năng [Thôi Việc].

Yếu tố 7: Nhóm nhân sự

Hiệu lực thay đổi nhóm nhân sự được thể hiện bằng cách nhập liệu trực tiếp hoặc xét duyệt theo quy trình chứng từ trên chức năng [Nhóm Nhân Sự].

Yếu tố 8: Nhóm biến động nhân sự

Hiệu lực thay đổi nhóm biến động nhân sự được thể hiện bằng cách nhập liệu trực tiếp hoặc xét duyệt theo quy trình chứng từ trên chức năng [Nhóm Biến Động Nhân Sự].

Quy ước [Ngày biến động]

Nghiệp Vụ Biến Động

Ngày Biến Động

Thay đổi phòng ban (bộ phận).

Ngày chứng từ.

Thay đổi chức vụ.

Ngày chứng từ.

Thay đổi chức danh.

Ngày chứng từ.

Thay đổi hạng mục cơ bản.

Ngày chứng từ.

Nhân viên tuyển mới.

Ngày gia nhập.

Nhân viên nghỉ việc.

Ngày bắt đầu nghỉ.

Nhóm nhân sự

              Thêm mới vào nhóm

              Ra khỏi nhóm

 

 

 

Ngày cuối kỳ lương

Ngày đầu kỳ lương

 

Nhóm biến động nhân sự

              Thêm mới vào nhóm

              Ra khỏi nhóm

 

 

Ngày hiệu lực

Ngày hết hạn

 

Kết quả biến động

Hệ thống ghi nhận danh sách nhân viên có các yếu tố biến động trong kỳ qua quá trình thực thi tính lương.

Kết quả hiển thị chia thành 02 vùng hiển thị: phần kết quả tổng hợp và chi tiết biến động của từng nhân viên.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1ab0526.PNG
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext