VI. Quy Trình Chứng Từ Đổi Hạng Mục Cơ Bản & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quy trình chứng từ là khái niệm quản lý tất cả các văn bản bằng quy trình nộp duyệt theo cấp quản lý.

Các bước chuẩn bị để thực hiện quy trình chứng từ hạng mục cơ bản

1.     Đăng nhập vào eTimeGold bằng tài khoản đã đăng ký và tìm chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user hay chưa. Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

ctu

3.     Kiểm tra phân bổ chức năng

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep] được phân chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản] có quyền Chuyển Tiếp.

User [QuanLy] được phân chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản] có quyền Xét Duyệt.

Quy trình chứng từ

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Soạn thảo một chứng từ [Đổi Hạng Mục Cơ Bản] cho nhân viên có mã AC =1 tại user [SoanThao], sau đó chứng từ được nộp lên cho user [ChuyenTiep], tiếp tục chứng từ sẽ được chuyển lên và được duyệt tại user [QuanLy].

Soạn thảo chứng từ chuyển đổi hạng mục cơ bản

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng user [SoanThao].

2.     Mở chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản- Soạn].

3.     Chọn nút [Tạo Mới] để bắt đầu khai báo.

a.     Cột [Mã Chứng Từ] để mặc định.

b.     Cột [Ngày chứng từ] click chọn biểu tượng để hiển thị bảng chọn mốc thời gian.

c.     Click chọn ngày 5/3/2012 hoặc nhập “3/5/2012”.

D:\Users\HDD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1aaa970.PNG

d.     Cột [Mã hạng mục cơ bản] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Hạng Mục Cơ Bản].

D:\Users\HDD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1ae4d2e.PNG

e.     Click chọn dòng có ký hiệu [PCTN] và chọn [Thực Hiện].

f.      Cột [Ghi Chú] nhập “Đổi giá trị hạng mục cơ bản cho nhân viên thành 300.000”.

g.     Tại tab [Nhân viên], click chọn biểu tượng tại cột [Mã AC].

h.     Chọn nhân viên có mã AC  là 1.

i.      Cột [Giá trị mới] nhập 300000. Click nút [Cập Nhật].

 

4.     Click chọn [Nộp], chọn [OK] để đưa chứng từ lên user cấp trên.

Chuyển tiếp chứng từ thay đổi hạng mục cơ bản

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản- Chuyển] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  CDHMCB_000.

4.     Tại ô [Ghi Chú] nhập “Ok chuyển”.

5.       Chọn [Chuyển Tiếp], click [Ok] để đưa chứng từ này lên cấp user QuanLy.

Duyệt chứng từ thay đổi đổi hạng mục cơ bản

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [QuanLy].

2.     Chọn chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ bản– Duyệt] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  CDHMCB_000.

4.     Tại ô [Ghi Chú] nhập “Ok Duyệt”.

5.     Chọn [Duyệt], click chọn [Ok] để hiệu lực chứng từ và kết thúc quy trình chứng từ.

Quản lý chứng từ đổi hạng mục cơ bản.

Sau khi chứng từ được duyệt thì những chứng từ này sẽ được lưu vào lịch sử.

Người quản lý có thể dùng quyền [Quản Lý Lịch Sử] đối với chứng từ [Đổi Hạng Mục Cơ Bản] để xem và có thể trả lại những chứng từ đã duyệt cho cấp user SoanThao.

Ở cấp user SoanThao có thể theo dõi được vị trí chứng từ đang nằm ở cấp nào hay đã được duyệt thông qua quyền [Xem Lịch Sử].

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng. User [QuanLy] phân bổ chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng user [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  CDHMCB_000.

5.     Xem nội dung diễn tiến lịch sử chứng từ ở phần Ghi chú.

Xem lịch sử thay đổi đổi hạng mục cơ bản.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.User [SoanThao] phân bổ chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản] với quyền Xem  lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [SoanThao].

3.     Chọn chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản - Xem].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  CDHMCB_000.

5.     Xem lịch sử chứng từ ở  phần [Ghi chú].

Trả lại chứng từ thay đổi đổi hạng mục cơ bản

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng. User [QuanLy] phân bổ chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng user [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Đổi Hạng Mục Cơ Bản - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  CDHMCB_000.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

5.     Click nút [Trả Lại], click chọn [OK].

Kết quả tại user SoanThao:

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext