VI. Nhập Liệu Kỷ Luật & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN > KỶ LUẬT >


1.     Kỷ luật đối tượng cá nhân.

a.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kỷ Luật].

b.     Click nút [Tạo Mới].

c.     Tại cột [Mã chứng từ] nhập QÐKL/059/DNSC.

d.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.

e.     Tại cột [Loại Kỷ Luật] click chọn biểu tượng để mở form [Chọn Loại Kỷ luật].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1f10b8e.PNG

f.      Click chọn loại kỷ luật có ký hiệu [KLCN], chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn.

g.     Tại cột [Xếp Loại Kỷ Luật] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Loại Kỷ luật].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1f1a6b4.PNG

h.     Click chọn loại kỷ luật có ký hiệu [B] chọn [Thực Hiện].

i.      Tại cột [Nội Dung] nhập Vi phạm ngủ trong giờ làm việc.

j.      Tại tab [Thông Tin Mặc Định] cột [Ghi chú] nhập Kỷ luật cho cá nhân vi phạm.

k.     Chọn tab [Nhân Viên], click [Chọn Nhân Viên] để mở ra form [Chọn Nhân Viên].

SNAGHTML1d570f4

l.      Chọn nhân viên có mã AC 10, click chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn.

m.   Chọn nút [Cập Nhật] để hoàn thành khai báo.

2.     Kỷ luật đối tượng phòng ban

a.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kỷ Luật].

b.     Click nút [Tạo Mới].

c.     Tại cột [Mã chứng từ] nhập QÐKL/060/DNSC.

d.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.

e.     Tại cột [Loại Kỷ Luật] click chọn biểu tượng để mở form [Chọn Loại Kỷ luật].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1f2d7a3.PNG

f.      Click chọn loại kỷ luật có ký hiệu [KLPB], chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn.

g.     Tại cột [Xếp Loại Kỷ Luật] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Loại Kỷ luật].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1f35a97.PNG

h.     Chọn loại kỷ luật có ký hiệu [L2] chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn.

i.      Tại cột [Phòng ban kỷ luật] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Phòng Ban].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e1dc25.PNG

j.      Chọn phòng ban có mã phòng ban [SEC_004] click chọn [Thực Hiện].

k.     Tại cột [Nội dung] nhập Chưa hoàn thành trách nhiệm trong việc chọn chương trình chạy máy ép.

l.      Tại tab [Thông Tin Mặc Định] cột [Ghi chú] nhập Kỷ luật phòng ban vi phạm.

m.   Chọn nút [Cập Nhật] để hoàn thành khai báo.

3. Kỷ luật đối tượng tập thể.

a.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kỷ luật].

b.     Click nút [Tạo Mới].

c.     Tại cột [Mã chứng từ] nhập QÐKL/065/DNSC.

d.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.


e.     Tại cột [Loại Kỷ Luật] click chọn biểu tượng để mở form [Chọn Loại Kỷ luật].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1f3fadc.PNG

f.      Click chọn loại kỷ luật có ký hiệu [KLTT], chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn.

g.     Tại cột [Xếp Loại Kỷ Luật] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Loại Kỷ luật].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1f46937.PNG

h.     Click chọn loại kỷ luật có ký hiệu [A1] chọn [Thực Hiện].

i.      Tại cột [Nội dung] nhập Làm thất thoát tài sản công ty.

j.      Tại tab [Thông Tin Mặc Định] cột [Ghi chú] nhập Kỷ luật cho tập thể vi phạm.

k.     Chọn tab [Nhân Viên], click [Chọn Nhân Viên] để mở ra form [Chọn Nhân Viên].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1f73b26.PNG

l.      Chọn nhân viên có mã AC 7,9, click chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn.

m.   Chọn nút [Cập Nhật] để hoàn thành khai báo.

             

 

 

 

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext