VI. Nhập Liệu Khen Thưởng & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN > KHEN THƯỞNG >


1.     Khen thưởng đối tượng cá nhân.

a.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khen Thưởng].

b.     Click nút [Tạo Mới].

c.     Tại cột [Mã chứng từ] nhập “QĐKT_011”.

d.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.

e.     Tại cột [Loại Thưởng] click chọn biểu tượng để mở form [Chọn Loại Khen Thưởng].

SNAGHTML1c23960

f.      Click chọn loại khen thưởng có ký hiệu [KThP], chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn.

g.     Tại cột [Xếp Loại Thưởng] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Loại Khen Thưởng].

SNAGHTML1cd5bde

h.     Click chọn loại khen thưởng có ký hiệu [P1] chọn [Thực Hiện].

i.      Tại cột [Thành Tích] nhập “Kinh Doanh Xuất Sắc”.

j.      Tại tab [Thông Tin Mặc Định] cột [Ghi chú] nhập “Khen thưởng cho cá nhân kinh doanh xuất sắc”.

k.     Chọn tab [Nhân Viên], click [Chọn Nhân Viên] để mở ra form [Chọn Nhân Viên].

SNAGHTML1d570f4

l.      Chọn nhân viên có mã AC 10, click chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn.

m.   Chọn nút [Cập Nhật] để hoàn thành khai báo.

2.     Khen thưởng đối tượng phòng ban

a.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khen Thưởng].

b.     Click nút [Tạo Mới].

c.     Tại cột [Mã chứng từ] nhập “QĐKT_022”.

d.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.

e.     Tại cột [Loại Thưởng] click chọn biểu tượng để mở form [Chọn Loại Khen Thưởng].

SNAGHTML1455ae2

f.      Click chọn loại khen thưởng có ký hiệu [KThPB], chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn.

g.     Tại cột [Xếp Loại Thưởng] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Loại Khen Thưởng].

SNAGHTML14710a9

h.     Chọn loại khen thưởng có ký hiệu [PB3] chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn.

i.      Tại cột [Phòng ban thưởng] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Phòng Ban].

SNAGHTML154ba02

j.      Chọn phòng ban có mã phòng ban [SEC_006] click chọn [Thực Hiện].

k.     Tại cột [Thành Tích] nhập “Phòng Ban Xuất Sắc”.

l.      Tại tab [Thông Tin Mặc Định] cột [Ghi chú] nhập “Khen thưởng cho phòng ban xuất sắc”.

m.   Chọn nút [Cập Nhật] để hoàn thành khai báo.

3. Khen thưởng đối tượng tập thể

a.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khen Thưởng].

b.     Click nút [Tạo Mới].

c.     Tại cột [Mã chứng từ] nhập “QĐKT_033”.

d.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.

e.     Tại cột [Loại Thưởng] click chọn biểu tượng để mở form [Chọn Loại Khen Thưởng].

SNAGHTML16381c3

f.      Click chọn loại khen thưởng có ký hiệu [TT], chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn.

g.     Tại cột [Xếp Loại Thưởng] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Loại Khen Thưởng].

SNAGHTML168b2e1

h.     Click chọn loại khen thưởng có ký hiệu [C] chọn [Thực Hiện].

i.      Tại cột [Thành Tích] nhập “Tập Thể Xuất Sắc”.

j.      Tại tab [Thông Tin Mặc Định] cột [Ghi chú] nhập “Khen thưởng cho tập thể kinh doanh xuất sắc”.

k.     Chọn tab [Nhân Viên], click [Chọn Nhân Viên] để mở ra form [Chọn Nhân Viên].

SNAGHTML16e9c45

l.      Chọn nhân viên có mã AC 1, 3, 5, 7, click chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn.

m.   Chọn nút [Cập Nhật] để hoàn thành khai báo.

 

 

 

 

 

 


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext