IV. Quản Lý Khen Thưởng & Kỷ Luật Theo Quy Trình Chứng Từ PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Các bước chuẩn bị để thực hiện một quy trình chứng từ khen thưởng và kỷ luật

1.     Đăng nhập vào eTimeGold bằng tài khoản đã đăng ký và tìm chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user. Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

 

 

 

3.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình khen thưởng và kỷ luật.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Khen Thưởng] với quyền Soạn thảo.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Kỷ Luật] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep] sẽ phân chức năng [Khen Thưởng] với quyền Chuyển tiếp.
User [ChuyenTiep] sẽ phân chức năng [Kỷ Luật] với quyền Chuyển tiếp.

User [QuanLy] phân chức năng [Khen Thưởng] với quyền Xét duyệt.

User [QuanLy] phân chức năng [Kỷ Luật] với quyền Xét duyệt.

Quy trình chứng từ khen thưởng

Hướng dẫn từng bước thực hành        

Nội dung thực hành: Soạn một chứng từ khen thưởng cho nhân viên có mã AC là 5000 ở cấp quản lý của user SoanThao, sau đó nộp chứng từ lên cho user ChuyenTiep, cuối cùng chứng từ sẽ được chuyển tiếp lên cho user Quanly để duyệt chứng từ.

 

Soạn thảo chứng  từ khen thưởng và nộp lên

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài [SoanThao].

2.     Mở chức năng [Khen Thưởng – Soạn].

3.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dữ liệu cho người dùng khai báo.

a.     Cột [Mã Chứng Từ] để mặc định của hệ thống.

b.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.

c.     Tại cột [Loại Thưởng] click chọn biểu tượng để mở form [Chọn Loại Khen Thưởng].

SNAGHTML14dc94d

d.     Click chọn loại khen thưởng có ký hiệu [KThP1], chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn.

e.     Tại cột [Xếp Loại Thưởng] click chọn biểu tượng để mở ra form [Chọn Loại Khen Thưởng].

SNAGHTML14f399c

f.      Click chọn loại khen thưởng có ký hiệu [P1] chọn [Thực Hiện].

g.     Tại cột [Thành Tích] nhập Cá nhân kinh doanh xuất sắc.

h.     Tại tab [Thông Tin Mặc Định] cột [Ghi chú] nhập “Khen thưởng cho cá nhân kinh doanh xuất sắc”.

i.      Chọn tab [Nhân Viên], click [Chọn Nhân Viên] để mở ra form [Chọn Nhân Viên].

j.      Tại cột [Mã AC] nhập “5000”  và gõ Enter.

SNAGHTML15e965c

k.     Chọn vào nhân viên có mã AC 5000.

l.      Click chọn [Thực Hiện] để hoàn tất việc lựa chọn nhân viên.

4.     Chọn nút [Cập Nhật] để hoàn thành khai báo.

5.     Click chọn nút [Nộp], click [Ok] để đưa chứng từ lên user [ChuyenTiep] giải quyết.

Chuyển tiếp chứng  từ khen thưởng

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng [Khen Thưởng - Chuyển] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  QÐKT/003/DNSC.

4.     Tại ô [Ghi Chú] nhập Chấp nhận chuyển.

5.       Chọn [Chuyển Tiếp], click [Ok] để đưa chứng từ này lên cấp user [QuanLy].

Duyệt chứng từ khen thưởng

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [QuanLy].

2.     Chọn chức năng [Khen Thưởng Duyệt] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  QÐKT/003/DNSC.

4.     Tại ô [Ghi Chú] nhập Chấp nhận duyệt chứng từ.

5.     Chọn [Duyệt], click chọn [Ok] để hiệu lực chứng từ và kết thúc quy trình chứng từ.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext