I. Định Nghĩa Loại Hợp Đồng Lao Động PreviousNext

eTimeGold > Chương 16: Hợp Đồng Lao Động > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Với các nhu cầu khác nhau mỗi công ty sẽ có những loại hợp đồng lao động khác nhau, eTimeGold cho phép người dùng tự định nghĩa ra các loại hợp đồng này.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo loai hợp đồng lao động có kỳ hạn 12 tháng, có số lần ký tối đa là 2 lần và có cảnh báo hết hạn hợp đồng trước 5 ngày.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Định Nghĩa HĐLĐ].

2.     Click chọn nút [Tạo Mới].

3.     Form khởi tạo HĐLĐ.

4.     Khai báo các thông tin liên quan.

a.     Tại cột [Mã Loại HĐLĐ] nhập HD12T.

b.     Tại cột [Tên HĐLĐ] nhập Hợp Đồng Lao Động 12 Tháng.

c.     Tại cột [Loại kỳ hạn] để mặc định là [Có kỳ hạn].

d.     Tại cột [Thời hạn (tháng)] nhập 12.

e.     Tại cột [Cảnh báo hết hạn (ngày)] nhập 5.

f.      Tại cột [Lần ký tối đa] nhập 2.

g.     Tại cột [Tự động chuyển loại] click chọn biểu tượng để hiển thị danh sách các loại hợp đồng đã tạo trước đó.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML39df19.PNG

h.     Click chọn tên loại hợp đồng [Hợp Đồng 24 Tháng] và chọn [Thực Hiện] để hoàn thành bước chọn loại hợp đồng.

i.      Tại cột [Mã tự động] để mặc định của hệ thống.

j.      Tại cột [Ghi chú] nhập Loại hợp đồng lao động 12 tháng với số lần ký tối đa 2 lần và cảnh báo hết hạn trước 5 ngày.

5.     Chọn nút [Lưu trữ] để hoàn thành khai báo một loại HĐLĐ mới.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext