IV. Khởi Tạo Thành Phần Của Tiêu Chí Kiểu Lựa Chọn PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Đối với tiêu chí có kiểu dữ liệu là “Lựa chọn”, người dùng sẽ khai báo thành phần chọn lựa tương ứng.

Nội dung thực hành: Khởi tạo tiêu chí đánh giá “Tinh thần làm việc đội nhóm”, kiểu dữ liệu là “Lựa chọn”, ký  hiệu WGrp trong nhóm tiêu chí “Kỹ năng làm việc”. Có thành phần chọn lựa là “Tốt (thích hợp làm việc nhóm)”, ký hiệu “T1”, giá trị tính =10.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiêu Chí Đánh Giá KPIs].

2.       Chọn nút [Tạo Mới]

a.     Tại cột [Mô Tả] nhậpTinh thần làm việc đội nhóm.

b.     Tại cột [Ký hiệu] nhập WGrp.

c.     Tại cột [Kiểu dữ liệu] click chọn nút để hiển thị danh sách dữ liệu và chọn Lựa chọn.

d.     Cột [Giá trị (min)], cột [Giá trị (max)]: sử dụng mặc định của hệ thống.

e.     Tại cột [Nhóm tiêu chí] nhập “Kỹ năng làm việc”.

f.      Cột [Bỏ Qua]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Tại cột [Ghi chú] nhập Thực hành khai báo tiêu chí kiểu lựa chọn.

3.     Chọn nút [Lưu Trữ]để lưu lại khởi tạo.

4.     Click dấu   ngay tại dòng “Kỹ năng làm việc “ để mở nhóm tiêu chí.

5.       Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu] là “WGrp”. Trong vùng [Đánh Giá Tiêu Chí (Kiểu lựa chọn)], click nút [Tạo Mới].

 

 

1.     Tại cột [Ký Hiệu] nhập “T1”.

2.     Tại cột [Mô Tả] nhập Tốt (thích hợp làm việc nhóm).

3.     Tại cột [Giá Trị] nhập 10.

6.     Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu lại giá trị khởi tạo.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML164cc79.PNG

Hướng dẫn chỉnh sửa thành phần đã khai báo cho tiêu chí kiểu lựa chọn

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa giá trị tính từ 10 thành 8 đối với thành phần chọn lựa là “Tốt (thích hợp làm việc nhóm)”, ký hiệu “T1” thuộc tiêu chí “Tinh thần làm việc đội nhóm”.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiêu Chí Đánh Giá KPIs].

2.       Click dấu   ngay tại dòng “Kỹ năng làm việc “ để mở nhóm tiêu chí. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu] là “WGrp”.

3.       Trong vùng [Đánh Giá Tiêu Chí (Kiểu lựa chọn)], click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]“T1”, click nút [Chỉnh Sửa].

 

a.     Tại cột [Giá Trị] sửa “10” thành “8”.

b.     Click nút [Lưu Trữ].

Hướng dẫn xóa phần đã khai báo cho tiêu chí kiểu lựa chọn

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiêu Chí Đánh Giá KPIs].

2.     Click dấu   ngay tại dòng “Kỹ năng làm việc “ để mở nhóm tiêu chí. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu] là “WGrp”.

3.     Trong vùng [Đánh Giá Tiêu Chí (Kiểu lựa chọn)], click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]“T1”, click nút [Xóa]. Click nút [OK] để xác nhận xóa.

 

 

 

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext