VIII. Khởi Tạo Người Đánh Giá PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hệ thống hỗ trợ login theo 02 phương thức (user và mã NV) để thực hiện đánh giá.

Nội dung thực hành: Khai báo 2 user đăng nhập “quan_nguyen” “Quan_Ly” để thực hiện đánh giá cho đợt “Đánh Giá Đợt 1”, trong đó user “Quan_Ly” có hệ số là 2.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kế Hoạch Đánh Giá KPIs].

2.     Click chọn dòng dữ liệu của đợt đánh giá có cột [Ký Hiệu] là “DG1”.

3.     Click chọn tab [III.  Người Đánh Giá].

4.     Tại vùng [Người Dùng (User Account)], click nút [Chọn], màn hình hiển thị form [Chọn Người Dùng].

5.     Check chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng] là “quan_nguyen”, “Quan_Ly”, click nút [Thực Hiện].

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e97e0e.PNG

6.     Mặc định khi chọn người đánh giá, hệ thống sẽ gán hệ số =1 và được hiển thị ở cột [Trọng Số]. Thực hiện các bước như sau để thay đổi hệ số tiêu chí dùng thực hiện đánh giá

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Người Dùng] là “Quan_Ly”.

b.     Click nút [Chỉnh Sửa], màn hình hiển thị form dạng cột cho người dùng thay đổi thông tin.

c.     Tại cột [Trọng Số], nhập “2”.

d.     Click nút [Lưu Trữ].

7.     Kết quả hiển thị.

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin người đánh giá

Nội dung thực hành: Khai báo viên có Mã NV“A2” để thực hiện đánh giá cho đợt “Đánh Giá Đợt 1”, với hệ số là 1.5.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kế Hoạch Đánh Giá KPIs].

2.     Click chọn dòng dữ liệu của đợt đánh giá có cột [Ký Hiệu] là “DG1”.

3.     Click chọn tab [III.  Người Đánh Giá].

4.     Tại vùng [Nhân Viên (Employee)], click nút [Chọn], màn hình hiển thị form [Chọn Nhân Viên]. Click chọn dòng dữ liệu có cột Mã NV A2, click nút [Thực Hiện].

 

5.     Mặc định khi chọn nhân viên làm giám khảo đánh giá, hệ thống sẽ gán hệ số =1 và được hiển thị ở cột [Trọng Số]. Thực hiện các bước như sau để thay đổi hệ số tiêu chí dùng thực hiện đánh giá

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã NV] là “A2”.

b.     Click nút [Chỉnh Sửa], màn hình hiển thị form dạng cột cho người dùng thay đổi thông tin.

c.     Tại cột [Trọng Số], nhập “1.5”.

d.     Click nút [Lưu Trữ].

6.     Kết quả hiển thị.

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext