IX. Khởi Tạo Tiến Trình Đánh Giá PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Tiến trình đánh giá đươc sử dụng để khai báo từng giai đoạn đánh giá cho kế hoạch đánh giá có sử dụng tiến trình. Trong tiến trình đánh giá cho phép người dùng có thể thay đổi tiêu chí cũng như người đánh giá cho phù hợp với thay đổi chính sách cũng như điều kiện đánh giá.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo tiến trình đánh giá “tuần 1 (từ  ngày 1 đến ngày 10) trong T3.2012” trong thư mục đánh giá “Tổng hợp T3.2012”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiến Trình Kế Hoạch KPIs].

2.     Click chọn dòng dữ liệu của đợt đánh giá có cột [Ký Hiệu] là “DG1”. Trong vùng [Tiến Trình Đánh Giá]. Click nút [Tạo Mới].

3.     Màn hình hiển thị form dạng cột cho người dùng khai báo thông tin.

a.     Tại cột [Phương Thức] click nút để chọn phương thức Tổng hợp.

b.     Tại cột [Mô Tả] nhập Tổng hợp T3.2012.

c.     Tại cột [Từ Ngày] click nút để chọn ngày bắt đầu thực hiện đánh giá, click chọn ngày “1/3/2012”.

d.     Tại cột [Đến Ngày] click nút để chọn ngày kết thúc thực hiện đánh giá, click chọn ngày “31/3/2012”.

e.     Tại cột [Tình Trạng] click nút để chọn tình trạng của tiến trình đánh giá, click chọn “Đang vận hành”.

f.      Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin khởi tạo.

g.     Tại vùng [Tiến Trình Đánh Giá], chọn tiến trình [Tổng hợp T3.2012], click nút [Tạo Mới].

h.     Tại cột [Phương Thức] click nút để chọn phương thức Đánh giá.

i.      Tại cột [Mô Tả] nhập tuần 1 (từ  ngày 1 đến ngày 10) trong T3.2012.

j.      Tại cột [Từ Ngày] click nút để chọn ngày bắt đầu thực hiện đánh giá, click chọn ngày “1/3/2012”.

k.     Tại cột [Đến Ngày] click nút để chọn ngày kết thúc thực hiện đánh giá, click chọn ngày “10/3/2012”.

l.      Tại cột [Tình Trạng] click nút để chọn tình trạng của tiến trình đánh giá, click chọn “Đang vận hành”.

m.   Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin khởi tạo.

4.     Kết quả hiển thị.

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext