III. Thay Đổi Tiêu Chí Đánh Giá Theo Tiến Trình Đánh Giá PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Để phù hợp với yêu cầu đánh giá thực tế, hệ thống cung cấp cho người dùng giao diện để thêm, bớt tiêu chí theo tiến trình đánh giá.

Nội dung thực hành: trong đợt đánh giá “DG1”, tiến trình tuần 1 (từ  ngày 1 đến ngày 10) trong T3.2012, loại bỏ tiêu chí DG/SaleG/001, đồng thời thêm tiêu chí DG/SaleG/003 có hệ số 1.5 để thực hiện đánh giá.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiến Trình Kế Hoạch KPIs].

2.       Chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu] “DG1”.

3.       Thực hiện các bước sau để loại bỏ tiêu chí mã DG/SaleG/001.

a.     Trong vùng [Tiến Trình Đánh Giá], mở biểu tượng để mở thư mục tiến trình. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tiến Trình] tuần 1 (từ  ngày 1 đến ngày 10) trong T3.2012.

b.     Trong vùng [Tiêu Chí Chung], mở biểu tượng để mở thông tin chi tiết của tiêu chí. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu] “DG/SaleG/001”.

c.     Click nút [Loại Bỏ].

4.       Thực hiện các bước sau để thêm vào tiêu chí mã DG/SaleG/003.


a.     Trong vùng [Tiến Trình Đánh Giá], mở biểu tượng để mở thư mục tiến trình. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tiến Trình] tuần 1 (từ  ngày 1 đến ngày 10) trong T3.2012.

b.     Trong vùng [Tiêu Chí Mới], Click nút [Chọn]. Màn hình hiển thị form [Chọn Tiêu Chí…] chứa danh sách tiêu chí cho người dùng lựa chọn.

c.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký hiệu]“DG/SaleG/003”. Click nút [Thực Hiện].

d.     Mở biểu tượng để xem chi tiết tiêu chí vừa chọn, click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu] “DG/SaleG/003”. Click nút [Chỉnh Sửa].

e.     Màn hình hiển thị form dạng cột cho người dùng chỉnh sửa. Tại cột [Trọng Số] nhập “1.5”. Click  nút [Lưu Trữ].

5.       Kết quả hiển thị sau khi hoàn thành nội dung thực hành
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext