IV. Từ Ngữ Kỹ Thuật & Khái Niệm Quản Lý Trong eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 1: Giới Thiệu >


A

Account: tài khon ngưi dùng đăng ký trên website http://phanmemnhansu.dnd.vn/ và đưc xác nhn qua email.

C

Ca kíp: thi gian làm vic trong mt ngày theo ni quy công ty.

Ca qua ngày: thi gian làm vic đêm (mt ca làm vic bt đu t ngày hin ti vưt qua mc 0h và kết thúc ca làm vic vào ngày hôm sau).

Cây thư mc: dng phân cp đ xây dng chính sách qun lý trên eTimeGold.

Hình minh ha: : Cây thư mc User.

Hình minh ha: : Cây thư mc Chi nhánh/Phòng ban.

Chc danh: khái nim đ h thng phân cp qun lý theo quy trình chng t.

Chc v:  khái nim đ h thng qun lý cp bc ca nhân viên.

Chng t và quy trình chng t: Chng t là các phiếu đăng ký ca nhân viên, và quy trình chng t là s luân chuyn các chng t qua các cp đ có đưc s chp nhn hoc bác b các phiếu đăng ký.

Công thc lương: Tham s tính toán h tr ngưi dùng tính s liu tin lương căn c vào ni quy chính sách ca công ty.

Công thc lương kế tha: đnh nghĩa công thc lương 01 ln trong 01 k lương đ s dng chung cho các k tính lương khác mà không cn lp li vic khai báo công thc.

Công thc sưu tp: tham s tính toán h tr ngưi dùng thng kê s liu trong khong thi gian ca nhiu k lương theo yêu cu qun lý. Chng hn như tính tng thu nhp ca nhân viên trong năm.

Ct (field, trưng, ô): khái nim đ h thng dùng đ qun  lý thông tin d liu riêng l trong tp d liu. Ví d: ct [h và tên] trên lưi danh sách nhân viên.

Mt s ví d khác:

Ct [Mã AC]: Cha d liu mã trên máy chm công

Ct [Mã Nhân Viên]: cha d liu mã ca nhân viên trên phn mm

D

D liu dng ct: ch hin th trên màn hình d liu ca 01 đi tưng khi xem. Biu tưng Record dùng đ điu khin và chn thông tin hin th trên màn hình.

D liu dng lưi (Lưi d liu): hin th nhiu dòng thông tin ca nhiu đi tưng trên 01 màn hình khi xem. Biu tưng trích lc (filter) thưng hin th kèm đ h tr ngưi dùng lc d liu khi xem.


D liu dng tab (tab d liu): h thng dùng đ b trí hin th đng cp ca nhiu nhóm thông tin. Ngưi dùng click chn tên tab đ m hin th thông tin ca tab va chn, tab đưc chn s hin th tên tab in đm.

F

Flowfield (trưng tham chiếu): dùng đ hin th thông tin đi kèm tương ng vi thông tin ngưi dùng đã lookup chn. Thông tin này ch có mc đích hin th, không đưc phép chnh sa, xóa.

 

K

Kế hoch hiu lc: thi gian hiu lc cho mt đăng ký, mt khai báo có mc hiu lc tương lai.

Khon khác: h thng dùng khái nim này đ qun lý các s liu phát sinh mi k lương. Ví d: bù lương tháng trưc.

K lương: khong thi gian quy đnh đ tính lương cho nhân viên. Ví d: k lương tm ng bt đu t  ngày 1 đến ngày 15 hàng tháng.

Ký t đc bit: h thng quy ưc ký t đc bit  là các ký t như sau \ / : * ? " < > |. Khi khai báo mã hoc ký hiu trên eTimeGold, ngưi dùng không s dng các ký t đc bit.

L

Log gi: d liu chm công ca nhân viên ly t máy chm công hoc t file import (19/01/2012  6:33:37 AM).

Lookup: khái nim ch đnh ngưi dùng nhp d liu bng cách chn thông tin t mt danh sách đã khai báo trưc đó.

 


M

Mã AC: mã dùng đ giao tiếp gia h thng và thiết b máy chm công.

Mã t đng: mã văn bn trong các th tc hành chánh. Ví d: mã ca mu đơn xin thôi vic, mã s hp đng lao đng. eTimeGold  h tr giao din đ ngưi dùng khi to mã tăng t đng theo quy đnh công ty.

 

Mc cơ bn: khái nim đ h thng qun lý s liu phát sinh không theo quy lut và có hiu lc tính lương t thi đim phát sinh đến lúc có phát sinh mi.

N

Ngch – bc lương: khái nim qun lý h thng thang bng lương theo quy đnh ca công ty.

Nhóm biến đng: tp hp các nhân viên hiu lc trong nhóm theo kế hoch thi gian ch đnh.

Nhóm nhân s: tp hp các nhân viên do ngưi dùng ch đnh hoc có nhng thuc tính ging nhau, thuc tính này do ngưi dùng khai báo điu kin theo thông tin khai báo trong h sơ nhân viên. Ví d: nhóm nhân viên có gii tính N.

L

Loi Phép: khái nim h thng dùng đ phân loi lý do ngh vng cho nhân viên. Ví d: phép năm , phép cưi, phép vic riêng.

P

Phòng ban: khái nim cơ cu t chc trong công ty.

Ph cp thi gian: h thng dùng khái nim này đ qun lý khong thi gian làm đêm đưc tính thêm thi gian theo quy đnh ca nhà nưc hoc ca công ty.

Q

Quyn d liu: khái nim này h thng dùng đ qun lý và phân quyn thao tác trên d liu. Ví d có toàn quyn hoc ch có quyn xem d liu trên chc năng.

Quyn qun lý: h thng dùng khái nim này đ phân đnh cách thc thi trên chc năng trong mt quy trình chng t. Ví d có quyn son tho, quyn xét duyt trên chng t.

Qun lý lch s: tham chiếu kết qu các chng t đã đưc xét duyt và có quyn hy b hiu lc chng t.

R

Record: h thng dùng khái nim record đ nói đến công c chn d liu trên các giao din d liu dng ct.

Hình minh ha:

T

Tăng ca: khong thi gian làm thêm gi đưc tính  trong phân h chm công ca eTimeGold.

Trích lc trên lưi d liu: công c h tr ngưi dùng chn la dòng d liu theo mong mun.

SNAGHTML23b685e

Hình minh ha: : Lc d liu trên lưi.

U

Unicode: ký t tiếng vit h tr ngưi dùng nhp d liu có du. Ví d: “ca đêm”.

SNAGHTML240c971

User: tài khon đưc ngưi dùng to ra t tài khon chính (Account) trong chc năng [Qun Lý Ngưi Dùng] trên eTimeGold.

y quyn đi tưng: khái nim đ phân loi y quyn trong quy trình chng t ca eTimeGold. Đi tưng đưc y quyn s thay thế ngưi y quyn vn hành chng t theo lưu trình.

y quyn t đng: khái nim đ phân loi y quyn trong quy trình chng t ca eTimeGold. Chng t t đng luân chuyn qua cp đã ch đnh y quyn t đng mà không ph thuc vào thao tác ca cp này.

X

Xem lch s:  xem thông tin luân chuyn theo lưu trình ca mt chng t.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext