I. Cài Đặt Đào Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 20: Đào Tạo >


Chức năng này sẽ giúp người sử dụng khởi tạo danh sách các lĩnh vực đào tạo, hình thức đào tạo, đối tượng đào tạo để sử dụng cho khai báo sau này.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo Lĩnh Vực Đào Tạo, Hình Thức Đào Tạo, Đối Tượng Đào Tào.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Cài Đặt Đào Tạo].

2.     Khởi tạo lĩnh vực đào tạo.

a.     Tại tab Lĩnh Vực Đào Tạo, click chọn Tạo Mới.

b.     Tại cột [Mô Tả] nhập “Mạng Viễn Thông”.

c.     Chọn nút [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo một lĩnh vực đào tạo.

d.     Kết quả sau khi lưu trữ.

3.     Khởi tạo hình thức đào tạo.

a.     Click chọn tab Hình Thức Đào Tạo.

b.     Click chọn [Tạo Mới].

c.     Tại cột [Mô Tả] nhập “Trong Nước”.

d.     Click chọn [Lưu Trữ] để lưu trữ lại thông tin vừa khai báo.

e.     Kết quả sau khi lưu trữ.

4.     Khởi tạo đối tượng đào tạo.

a.     Click chọn tab Đối Tượng Đào Tạo.

b.     Click chọn [Tạo Mới] để khởi tạo một đối tượng mới.

c.     Tại cột [Mô Tả] nhập “Nhân viên kỹ thuật”.

d.     Click chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khai báo.

e.     Kết quả sau khi lưu trữ.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext