III. Khóa Đào Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 20: Đào Tạo >


Chức năng này cho phép người sử dụng khởi tạo ra danh sách các trung tâm đào tạo phục vụ cho việc khai báo đào tạo sau này.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo một trung tâm đào tạo mới.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khóa Đào Tạo].

2.     Click chọn [Tạo Mới] để tiến hành tạo mới một khóa đào tạo.

a.     Tại cột [Mã Khóa] nhập “DT04”.

b.     Tại cột [Khóa Đào Tạo] nhập “Đào Tạo Nhân Viên Kỹ Thuật Đợt II”.


c.     Tại cột [Hình thức] click chọn nút lookup , form [Chọn Hình Thức Đào Tạo] hiện ra có danh sách các hình thức đã khởi tạo, click chọn [Trong Nước], chọn tiếp [Thực Hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9d56d9.PNG

d.     Tại cột [Trung Tâm Đào Tạo] click chọn nút lookup , form [Chọn Trung Tâm Đào Tạo] hiện ra và có liệt kê danh sách các trung tâm đào tạo đã khai báo, click chọn tên trung tâm APTECH HCMC, và chọn [Thực Hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9e984b.PNG

e.     Tại cột [Lĩnh Vực] click chọn nút lookup , form [Chọn Lĩnh Vực Đào Tạo] hiện ra có danh sách các lĩnh vực đã tạo trước đó, click chọn [Thiết Kế Web], chọn tiếp [Thực Hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9c0ef1.PNG

f.      Tại cột [Đối Tượng] click chọn nút lookup , form [Chọn Đối Tượng Đào Tạo] hiện ra có danh sách đối tượng đã khởi tạo trước đó, click chọn [Nhân viên kỹ thuật], chọn tiếp [Thực Hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML99df2a.PNG

g.     Tại cột [Ghi chú] nhập “Khóa đào tạo nhân viên kỹ thuật”.

3.     Click chọn [Lưu Trữ] để lưu lại dữ liệu vừa khởi tạo.

4.     Khai báo các môn học liên quan tới [Khóa Đào Tạo].

a.     Tại tab [Môn Học] click chọn [Tạo Mới].

b.     Tại cột [Mã Môn Học] nhập “MH001”.

c.     Tại cột [Tên Môn Học] nhập “Thiết Kế Web Tĩnh”.

d.     Tại cột [Lựa chọn/Điểm] click chọn Điểm.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1595585.PNG

e.     Tại cột [Điểm Tối Thiểu] nhập “0”.

f.      Tại cột [Điểm Tối Đa] nhập “10”.

g.     Click chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo.

5.     Click chọn Tab [Chứng Chỉ] để khai báo chứng chỉ sẽ nhận được sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

  1. Chọn [Tạo Mới] để khai báo tên chứng chỉ.

  1. Tại cột [Mã Chứng Chỉ] nhập “CT005”.

  1. Tại cột [Tên Chứng Chỉ] nhập “Joomla Designer”.

  1. Tại cột [Phạm Vi] click chọn nút , click chọn Trong Nước.

  1. Tại cột [Ghi Chú] nhập “Chứng chỉ Joomla Designer for Web”.
  2. Click chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo.

6.     Khai báo Xếp Loại Chứng Chỉ.

a.     Click chọn [Tạo Mới].

b.     Tại cột [Xếp Loại] nhập “Hoàn Thành”.

c.     Click chọn [Lưu Trữ].

7.     Hoàn thành khởi tạo chứng chỉ.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext