IV. Quản Lý Đào Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 20: Đào Tạo >


Tại chức năng này người sử dụng sẽ bắt đầu tạo một đợt đào tạo mới áp dụng cho nhân viên cần được đào tạo, song song đó người sử dụng khai báo thêm tên của giảng viên.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo một một đợt đào tạo mới.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Đào Tạo].

2.     Click chọn [Tạo Mới].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1d65347.PNG

a.     Tại cột [Mã Đợt] nhập “DDT05”.

b.     Tại cột [Tên Đợt] nhập “Đợt đào tạo kỹ thuật lần 2”

c.     Tại cột [Khóa Đào Tạo] click chọn nút lookup , tại form Chọn Khóa Đào Tạo, click chọn tên khóa Đào Tạo Nhân Viên Kỹ Thuật Đợt II, click chọn tiếp [Thực Hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e50b7e.PNG

d.     Tại cột [Từ Ngày] click chọn ngày 01/04/2012 hoặc nhập 04/01/2012.

e.     Tại cột [Đến Ngày] click chọn ngày 30/04/2012 hoặc nhập 04/30/2012.

f.      Tại cột [Số lượng tham gia] nhập “3”.

g.     Tại cột [Kinh Phí] nhập “1000000”.

h.     Tại cột [Ghi Chú] nhập “Đào tạo kỹ thuật tháng 4”.

i.      Click chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo đợt đào tạo.

3.     Chọn nhân viên vào đợt đào tạo đang chọn.

  1. Click [Chọn Nhân Viên].

  1. Tại form Chọn Nhân Viên, click chọn tất cả nhân viên của phòng Kỹ Thuật (Chi nhánh TpHCM), sau đó chọn [Thực Hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLed133.PNG

4.     Khai báo tên giảng viên cho từng môn học

  1. Click chọn tab [Danh Sách Môn Học].
  2. Click chọn môn học có [Mã Môn Học] chọn mã MH001.
  3. Click chọn tab [Danh Sách Giảng Viên].
  4. Chọn [Tạo Mới].

  1. Tại cột [Tên Giảng Viên] nhập “Võ Văn Nhiên”.
  2. Tại cột [Bậc Cấp] nhập “Thạc Sĩ”.
  3. Tại cột [Ghi Chú] nhập “Chuyên môn về web, lập trình.”
  4. Chọn [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin vừa khởi tạo.

5.     Click chọn [Hoàn Tất], chọn OK để bắt đầu hiệu lực cho đợt đào tạo đang chọn.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML431fa1.PNG
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext