V. Kết Quả Đào Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 20: Đào Tạo >


Tại chức năng này người sử dụng sẽ cho điểm nhân viên theo từng môn, và đánh giá chứng chỉ.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo một một đợt đào tạo mới.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kết Quả Đào Tạo].

a.     Click chọn đợt đào tạo có [Mã Đợt] DDT05.

b.     Click chọn nhân viên có STT 1 để bắt đầu cho điểm môn học.

2.     Click chọn tab [Môn Học] và chọn [Tạo Mới].

3.     Tiến hành chọn môn học và cho điểm nhân viên đang chọn.

a.     Tại cột [Tên Môn Học] click chọn nút lookup , tại form Chọn Môn Học click chọn môn học có mã MH001 và chọn [Thực Hiện].

b.     Tại cột [Số Điểm] nhập “8”..

c.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành việc cho điểm.

4.     Đánh giá chứng chỉ.

a.     Chọn tab [Chứng Chỉ].

b.     Chọn [Tạo Mới] để hiển thị form nhập liệu.

c.     Tại cột [Tên Chứng Chỉ] click chọn nút lookup , tại form Chọn Chứng Chỉ click chọn mã chứng chỉ CT005 và chọn [Thực Hiện].

d.     Tại cột [Đánh Giá] click chọn nút lookup , tại form Chọn Đánh Giá Chứng Chỉ click chọn xếp loại Hoàn Thành và chọn [Thực Hiện].

e.     Chọn [Lưu Trữ] để lưu lại đánh giá chức chỉ cho nhân viên đang chọn.

5.     Sau khi hoàn thành cho điểm môn học, và đánh giá chứng chỉ chọn nút [Hoàn Thành] để lưu lại đợt đào tạo này vào lịch sử.

 

 


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext