III. Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Trình Chứng Từ Cơ Bản PreviousNext

eTimeGold > Chương 21: Quy Trình Chứng Từ > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Sau khi đã phân quyền dữ liệu cho các user thì người dùng đã có thể tiến hành đăng nhập vào các user này và quản lý chức năng đã được phân chia.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện quy trình soạn thảo, chuyển và duyệt chứng từ nghỉ vắng dài hạn.

Soạn thảo chứng từ nghỉ vắng dài hạn

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng [UserNhanVien].

2.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Soạn] đã phân bổ.

3.     Chọn [Tạo Mới] để bắt đầu soạn thảo một chứng từ mới.

a.     Tại cột [Mã AC] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên].

b.     Chọn nhân viên có mã AC 1.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML19e1175.PNG

c.     Click nút [Thực Hiện].

d.     Tại cột [Từ Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 22/2/2012”.

e.     Tại cột [Đến Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 24/2/2012”.

f.      Tại cột [Loại Nghỉ Vắng] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Loại Nghỉ Vắng].

g.     Tại cột [Tên loại nghỉ vắng] click trỏ chuột chọn Phép bệnh PH.

h.     Click chọn [Thực Hiện].

i.      Tại cột [Ghi Chú] nhập “Đơn xin nghỉ phép bệnh cho nhân viên Nguyễn Thị Loan”.

4.     Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu thông tin vừa khai báo.

5.     Chọn [Nộp], click [Ok] để tiến hành đưa chứng từ đã soạn lên user quản lý ở cấp trên.

 

Chuyển tiếp chứng từ nghỉ vắng dài hạn

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng [UserPhoPhong].

2.     Chọn chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn - Chuyển] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng dài hạn cho nhân viên mang mã số “1”.

4.     Cột [Ghi chú] nhập “Ok, chấp nhận chuyển”.

5.     Chọn [Chuyển Tiếp], click [Ok] để đưa chứng từ này lên user cấp cao hơn xét duyệt.

Duyệt chứng từ nghỉ vắng dài hạn

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng [UserTruongPhong].

2.     Chọn chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Duyệt] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng dài hạn cho nhân viên mang mã số “1”.

4.     Đặt trỏ tại cột [Ghi chú] nhập “OK Duyệt”.

5.     Click nút [Duyệt], chọn [Ok].

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext