III. Bảo Mật Chứng Từ PreviousNext

eTimeGold > Chương 21: Quy Trình Chứng Từ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Đặc điểm của việc bảo mật chứng từ.

Cấp quản lý chỉ tập trung vào việc đánh giá, ra quyết định trên các chứng từ chờ xét duyệt.

Công tác nhập liệu được phân tán ra các cấp quản lý thấp hơn.

Không cho phép chỉnh sửa các chứng từ đã duyệt.

Kiểm soát quá trình luân chuyển và tình trạng chứng từ.

Hỗ trợ truy vết dữ liệu và lưu trữ lịch sử thông tin của các chứng từ.

Các bước chuẩn bị để thiết lập một quy trình bảo mật.

1.     Thiết lập chia theo chức danh để trưởng phòng, phó phòng của phòng ban nào thì chỉ có khả năng thấy và giải quyết các chứng từ của phòng ban đó.

 

2.     Thiết lập hệ thống phân cấp user theo dạng cây thư mục và phân chia chức năng quản lý theo quy trình cho các các cấp user.

a.     Thiết lập user đại diện cho nhân viên : Có chức năng soạn thảo một chứng từ.

b.     Thiết lập user đại diện cho phó phòng : Có chức năng chuyển tiếp một chứng từ.

c.     Thiết lập user đại diện cho trưởng : Có chức năng xét duyệt một chứng từ.

3.     Thiết lập quyền login user cho nhân viên.

a.     Thiết lập quyền login theo [UserNhanVien] cho nhân viên có chức danh là [Nhân Viên].

b.     Thiết lập quyền login theo [UserPhoPhong] cho nhân viên có chức danh là [Phó Phòng].

c.     Thiết lập quyền login theo [UserTruongPhong] cho nhân viên có chức danh là [Trưởng Phòng].

Quy trình chứng từ theo phân cấp chức danh

Tóm tắt sự chuẩn bị :

 

-------Chức Danh Trưởng Phòng : A01(Login với quyền của UserTruongPhong).

---------------------------- Chức Danh Phó Phòng: C01 (Login với quyền của UserPhoPhong).

------------------------------------------- Chức Danh Nhân Viên: E01, J01 (Login với quyền của UserNhanVien).

A01 có chức danh [Trưởng Phòng] thuộc phòng ban [Nhân Sự].

C01 có chức danh [Phó Phòng] thuộc phòng ban [Nhân Sự].

E01 có chức danh [Nhân Viên] thuộc phòng ban [Kế Toán].

J01 có chức danh [Nhân Viên] thuộc phòng ban [Nhân Sự].

UserTruongPhong : Quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] quyền hạn [Xét Duyệt].

UserPhoPhong : Quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] quyền hạn [Chuyển Tiếp].

UserNhanVien : Quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] quyền hạn [Soạn Thảo].

Soạn thảo chứng từ nghỉ vắng dài hạn.

Bước 1: Nhân viên có mã nhân viên E01(nhân viên kế toán) đăng nhập vào hệ thống mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Soạn] và soạn thảo chứng từ rồi chọn [Nộp].

Bước 2: Nhân viên có mã nhân viên J01 (nhân viên nhân sự) đăng nhập vào hệ thống mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Soạn] và soạn thảo chứng từ rồi chọn [Nộp]

 

Chuyển tiếp chứng từ nghỉ vắng dài hạn.

Nhân viên có mã nhân viên C01 (phó phòng nhân sự) đăng nhập vào hệ thống mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Chuyển] và chọn [Chuyển] để đưa chứng từ lên.

Chuyển tiếp chứng từ nghỉ vắng dài hạn.

Nhân viên có mã nhân viên A01 (trưởng phòng nhân sự) đăng nhập vào hệ thống mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Duyệt] và chọn [Duyệt] để để hoàn thành quy trình chứng từ.

 


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext