IV. Ủy Quyền Chứng Từ PreviousNext

eTimeGold > Chương 21: Quy Trình Chứng Từ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có 2 cách ủy quyền chứng từ

Ủy quyền tự động

Ủy quyền tự động chứng từ là hình thức chuyển thẳng chứng từ lên một cấp cao hơn dành cho những chứng từ được phân quyền quản lý chuyển tiếp.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện quy trình chứng từ đăng ký [Nghỉ vắng dài hạn]. [UserNhanVien] sẽ soạn thảo một chứng từ [Nghỉ vắng dài hạn] và chuyển lên , [UserPhoPhong] đã ủy quyền chứng từ [Nghỉ vắng dài hạn] với quyền chuyển trước đó, chứng từ sẽ được tự động đưa lên một cấp. [UserTruongPhong] nhận chứng từ và duyệt chứng từ để kết thúc quy trình.

Các bước chuẩn bị:

Tại chứng năng [Quản Lý Người Dùng], người dùng khởi tạo hệ thống user có 3 cấp như sau:

Phân chức năng [Nghỉ vắng dài hạn] với các quyền quản lý tương ứng cho mỗi user.

1.     Thiết lập [UserNhanVien] quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền quản lý [Soạn Thảo].

2.     Thiết lập [UserPhoPhong] quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền quản lý [Chuyển Tiếp].

3.     Thiết lập [UserTruongPhong] quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền quản lý [Xét Duyệt].

Thực hiện đăng ký ủy quyền tự động cho chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Chuyển] tại [UserPhoPhong].

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng [UserPhoPhong].

2.     Click chọn biểu tượng để mở ra form [My Detail].

3.     Click chọn tab [Ủy Quyền Chứng Từ] và chọn [Tạo Mới] để mở ra form khai báo.

4.     Khai báo thông tin đăng ký ủy quyền.

a.     Cột [Ngày hiệu lực] click biểu tượng để hiển thị cửa sổ chọn ngày tháng năm, chọn ngày 24/2/2012 (ngày bắt đầu hiệu lực ủy quyền).

b.     Cột [Ngày hết hạn] click biểu tượng để hiển thị cửa sổ chọn ngày tháng năm, chọn ngày 29/2/2012 (ngày hết hiệu lực ủy quyền).

c.     Cột [Loại ủy quyền] click biểu tượng và chọn [2. Tự Động].

d.     Cột [Nhận Ủy Quyền] để mặc định (chỉ chọn khi ủy quyền đối tượng).

5.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khai báo ủy quyền.

6.     Click chọn loại ủy quyền mới khởi tạo và click chọn nút [Hiệu Lực] để áp dụng chứng từ này.

Thực hiện quy trình

Soạn thảo chứng từ nghỉ vắng dài hạn tại [UserNhanVien].

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng  [UserNhanVien].

2.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Soạn].

3.     Click chọn [Tạo Mới].

a.     Tại cột [Mã AC] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên].

b.     Chọn nhân viên có mã AC 8.

c.     Click nút [Thực Hiện].

d.     Tại cột [Từ Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 24/2/2012”.

e.     Tại cột [Đến Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 25/2/2012”.

f.      Tại cột [Loại Nghỉ Vắng] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Loại Nghỉ Vắng].

g.     Tại cột [Tên loại nghỉ vắng] click trỏ chuột chọn Phép bệnh PH.

h.     Click chọn [Thực Hiện].

i.      Tại cột [Ghi Chú] nhập “Xin nghỉ phép 2 ngày”.

4.     Click chọn [Lưu trữ] để hoàn thành việc khai báo.

5.     Chọn [Nộp], click [Ok] để đưa chứng từ lên.

Do đã ủy quyền tự động tại [UserPhoPhong] có chức năng chuyển tiếp chứng từ nghỉ vắng dài hạn nên chứngtừ đã tự động chuyển lên cho [UserTruongPhong] và chờ xét duyệt.

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng user [UserTruongPhong].

2.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Duyệt] đang có chữ “New” nhấp nháy.

3.     Quan sát phần ghi chú sẽ thấy được lịch sử đi lên của chứng từ.

4.     Click [Duyệt], chọn [Ok] để hoàn thành quy trình và hiệu lực chứng từ.

Ủy quyền đối tượng

Ủy quyền đối tượng chứng từ là hình thức chuyển chứng từ xuống một cấp  dành cho những chứng từ được phân quyền quản lý xét duyệt.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện quy trình chứng từ đăng ký [Nghỉ vắng dài hạn]. [UserNhanVien] sẽ soạn thảo một chứng từ [Nghỉ vắng dài hạn] và chuyển lên , [UserPhoPhong] chuyển chứng từ [Nghỉ vắng dài hạn] lên một cấp. [UserTruongPhong] ủy quyền đối tượng chứng từ [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền duyệt cho [UserTroLy], và tại đây [UserTroLy] sẽ duyệt chứng từ này.

Các bước chuẩn bị:

Tại chứng năng [Quản Lý Người Dùng], người dùng khởi tạo hệ thống user như sau:

Phân chức năng [Nghỉ vắng dài hạn] với các quyền quản lý tương ứng cho mỗi user.

1.     Thiết lập [UserNhanVien] quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền quản lý [Soạn Thảo].

2.     Thiết lập [UserPhoPhong] quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền quản lý [Chuyển Tiếp].

3.     Thiết lập [UserTruongPhong] quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền quản lý [Xét Duyệt].

4.     Thiết lập [UserTroLy] quản lý chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền quản lý [Xét Duyệt].

Thực hiện đăng ký ủy quyền đối tượng cho chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Duyệt] tại [UserTruongPhong].

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng [UserTruongPhong].

2.     Click chọn biểu tượng để mở ra form [My Detail].

3.     Click chọn tab [Ủy Quyền Chứng Từ] và chọn [Tạo Mới] để mở ra form khai báo.

4.     Khai báo thông tin đăng ký ủy quyền.

a.     Cột [Ngày hiệu lực] click biểu tượng để hiển thị cửa sổ chọn ngày tháng năm, chọn ngày 25/2/2012 (ngày bắt đầu hiệu lực ủy quyền).

b.     Cột [Ngày hết hạn] click biểu tượng để hiển thị cửa sổ chọn ngày tháng năm, chọn ngày 29/2/2012 (ngày hết hiệu lực ủy quyền).

c.     Cột [Loại ủy quyền] click biểu tượng và chọn [1. Đối Tượng].

d.     Cột [Nhận Ủy Quyền] click biểu tượng để hiện lên form chọn user dưới 1 cấp để nhận ủy quyền.

e.     Click chọn[UserTroLy] chọn [Thực Hiện].

5.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khai báo ủy quyền.

6.     Click chọn loại ủy quyền mới khởi tạo và click chọn nút [Hiệu Lực] để áp dụng chứng từ này.

Thực hiện quy trình

Soạn thảo chứng từ nghỉ vắng dài hạn tại [UserNhanVien].

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng  [UserNhanVien].

2.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Soạn].

3.     Click chọn [Tạo Mới].

a.     Tại cột [Mã AC] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên].

b.     Chọn nhân viên có mã AC 8.

c.     Click nút [Thực Hiện].

d.     Tại cột [Từ Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 25/2/2012”.

e.     Tại cột [Đến Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 28/2/2012”.

f.      Tại cột [Loại Nghỉ Vắng] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Loại Nghỉ Vắng].

g.     Tại cột [Tên loại nghỉ vắng] click trỏ chuột chọn Phép bệnh PH.

h.     Click chọn [Thực Hiện].

i.      Tại cột [Ghi Chú] nhập “Xin nghỉ phép 2 ngày cho chị Tú”.

4.     Click chọn [Lưu trữ] để hoàn thành việc khai báo.

5.     Chọn [Nộp], click [Ok] để đưa chứng từ lên.

Chuyển tiếp chứng từ tại [UserPhoPhong].

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng user [UserPhoPhong].

2.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Chuyển] đang có chữ “New” nhấp nháy.

3.     Tại cột [Ghi chú] nhập “Chấp nhận chuyển cho sếp duyệt”.

4.     Click [Chuyển Tiếp], chọn [Ok] để chuyển chứng từ đi lên cấp trên.

Do đã ủy quyền đối tượng tại [UserTrưởngPhong] có chức năng xét duyệt chứng từ nghỉ vắng dài hạn chứng từ đã tự động chuyển xuống [UserTroLy] để xử lý xét duyệt.

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng user [UserTroLy].

2.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Chuyển] đang có chữ “New” nhấp nháy.

3.     Tại cột [Ghi chú] nhập “Ok, Chấp nhận”.

4.     Click [Duyệt], chọn [Ok] để hoàn thành quy trình và hiệu lực chứng từ.

4.     Click [Chuyển Tiếp], chọn [Ok] để chuyển chứng từ đi lên cấp trên.

Do đã ủy quyền đối tượng tại [UserTrưởngPhong] có chức năng xét duyệt chứng từ nghỉ vắng dài hạn chứng từ đã tự động chuyển xuống [UserTroLy] để xử lý xét duyệt.

1.     Đăng nhập vào hệ thống bằng user [UserTroLy].

2.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Chuyển] đang có chữ “New” nhấp nháy.

3.     Tại cột [Ghi chú] nhập “Ok, Chấp nhận”.

4.     Click [Duyệt], chọn [Ok] để hoàn thành quy trình và hiệu lực chứng từ.

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext