V. Quản Lý Chứng Từ Previous

eTimeGold > Chương 21: Quy Trình Chứng Từ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Xem chứng từ đã gửi đi

Để xem lại những chứng từ đã gửi đi thì người quản lý cần phân thêm chức năng chứng từ quyền [Xem Lịch Sử]. Và quyền này chỉ thích hợp áp dụng cho user ở cấp soạn thảo chứng từ.

Với quyền [Xem Lịch Sử] này user sẽ thấy những chứng từ của mình đã nộp lên, đang đi đến vị trí nào, đã được duyệt hay chưa, hay đã bị hủy.

Và với chức năng này user chỉ có thể xem mà không thực hiện được bất cứ sự thay đổi nào.

Nội dung thực hành: Xem lại những chứng từ đã được [UserNhanVien] nộp lên.

1.     Tại chức năng [Quản lý người dùng] phân thêm chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền quản lý là [Xem Lịch Sử].

2.     Đăng nhập vào hệ thống bằng [UserNhanVien].

3.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn - Xem].

4.     Ngoài chức năng xem, người dùng user này sẽ không còn quyền nào khác.

Quản lý chứng từ đã được duyệt

Sau khi chứng từ được [Duyệt] thì những chứng từ này sẽ được lưu vào lịch sử.

Để xem lại những chứng từ đã duyệt thì người quản lý cần phân thêm chức năng chứng từ quyền [Quản Lý Lịch Sử]. Và quyền này chỉ thích hợp áp dụng cho những user ở vị trí cao cấp có quyền quản lý các chứng từ.

Với quyền [Quản Lý Lịch Sử] này người dùng sẽ quản lý được tất cả những chứng từ đã được duyệt của user đang đăng nhập quản lý.

Ngoài ra tại đây người dùng có thể dùng quyền [Trả Lại] để trả thẳng chứng từ về cho user đã soạn thảo và nộp chứng từ này lên.

Nội dung thực hành: Xem lại chứng từ đã được duyệt trong chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền [Quản Lý Lịch Sử], và thực hiện [Trả Lại] chứng từ.

1.     Tại chức năng [Quản Lý Người Dùng] phân quyền [Quản Lý Lịch Sử] với chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] tại [UserTruongPhong].

2.     Đăng nhập vào hệ thống bằng [UserTruongPhong].

3.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn - QL].

4.     Chọn nút [Trả Lại], click [Ok] để trả thẳng chứng từ đang xem về người đã soạn thảo.

5.     Đăng nhập bằng [UserNhanVien] để kiểm tra.

6.     Tại [UserNhanVien] mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Soạn].

 

 

 

 

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
Previous