IV. Tùy Chỉnh Nhóm & Danh Sách Chức Năng PreviousNext

eTimeGold > Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Tạo mới tên nhóm chức năng

Tùy theo nhu cầu sử dụng hoặc đặc tính của chức năng, người dùng có thể gom các chức năng của hệ thống phần mềm theo nhóm. Điều này thuận tiện cho việc quản lý cũng như vận hành hệ thống.

Nội dung thực hành: Tạo nhóm chức năng [Nghiệp Vụ] cho user HuongDan.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]HuongDan.

3.     Tại phần [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] click nút [Tạo mới].

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên nhóm menu], nhập “Nghiệp Vụ”.

b.     Click nút [Lưu Trữ].

Chỉnh sửa tên nhóm chức năng

Người dùng có thể thay đổi tên nhóm chức năng phục vụ cho mục đích vận hành và quản lý mà không làm ảnh hưởng đến danh sách chức năng đã phân bổ.

Nội dung thực hành: Tạo nhóm chức năng [Nghiệp Vụ] cho user HuongDan.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]HuongDan.


3.     Tại vùng [NHÓM MENU CHỨC NĂNG].

a.       Click chọn dòng có cột [Tên nhóm menu]“Nghiệp Vụ”.

b.      Click nút [Chỉnh Sửa].

c.       Đặt trỏ chuột tại cột [Tên nhóm menu] sửa “Nghiệp Vụ” thành “Nhóm Nghiệp Vụ”.

d.      Click nút [Lưu Trữ].

Xóa tên nhóm chức năng

Nội dung thực hành: Xóa tên nhóm chức năng [Nhóm Nghiệp Vụ] trong user HuongDan.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]HuongDan.

3.     Tại vùng [NHÓM MENU CHỨC NĂNG].

a.       Click chọn dòng có cột [Tên nhóm menu]“Nhóm Nghiệp Vụ”.

b.      Click nút [Xóa][OK].

Phân bổ chức năng trong nhóm

Nội dung thực hành: Phân bổ chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] trong nhóm chức năng [Nghiệp Vụ] cho user HuongDan.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]HuongDan.

b.     Tại phần [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] click chọn Nghiệp Vụ.

c.     Tại phần [CHỨC NĂNG TRONG NHÓM] click chọn [Tạo Mới].

3.     Ở cột [Tên Chức Năng], Chọn biểu tượng , màn hình hiện ra form [Chọn Chức Năng].

4.     Click chọn chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] và click nút [Thực Hiện].

SNAGHTML141c180

5.     Click nút [Lưu Trữ].

Kết quả khi đăng nhập bằng user HuongDan.


Chỉnh sửa chức năng đã phân bổ

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa tên chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] thành [Thông Tin Nhân Viên] trong nhóm chức năng [Nghiệp Vụ] cho user HuongDan.

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]HuongDan.

4.     Tại phần [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] click chọn [Tên nhóm menu]“Nghiệp Vụ”.

5.     Tại phần [CHỨC NĂNG TRONG NHÓM] click chọn chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].


6.     Click chọn nút [Chỉnh Sửa], đặt trỏ chuột tại cột [Tên Hiển Thị] nhập “Thông Tin Nhân Viên”.

7.     Click chọn [Lưu trữ] để hoàn tất chỉnh sửa.

Kết quả khi đăng nhập bằng user HuongDan.


 

Xóa chức năng đã phân bổ

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Xóa chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] trong nhóm chức năng [Nghiệp Vụ] của user HuongDan.

1.     Đăng nhập bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]HuongDan.


4.     Vùng [NHÓM MENU CHỨC NĂNG], click chọn dòng dữ liệu có [Tên nhóm menu]“Nghiệp Vụ”.

5.     Vùng [CHỨC NĂNG TRONG NHÓM], click chọn dòng dữ liệu có [Tên chức năng] [Hồ Sơ Nhân Viên].

6.     Click chọn nút [Xóa], chọn [Ok] để hoàn tất việc xóa chức năng.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext