III. Quyền Dữ Liệu PreviousNext

eTimeGold > Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Trong một hệ thống phân cấp có nhiều user, Quyền Dữ Liệu giúp cho người sử dụng có thể quy định quyền hạn kiểm soát các chức năng cho các user.

Mặc định hệ thống chỉ định [Quyền dữ liệu]=[Full access].

Ý nghĩa lựa chọn [Quyền dữ liệu] trong hệ thống

Quyền Dữ Liệu

Ý nghĩa

Toàn quyền (thêm, sửa, xóa, xem)

Chỉ đọc (Xem)

Có 02 đối tượng chịu ảnh hưởng của Quyền dữ liệu

Đối tượng 01: Quyền dữ liệu đối với Người dùng (User)

Nội dung thực hành: Phân bổ Quyền Dữ Liệu=“Readonly” cho user ThucHanh đã tạo.

1.     Đăng nhập bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]ThucHanh.

4.     Click nút [Chỉnh Sửa], form mới hiện ra cho phép chỉnh sửa.

5.     Tại ô [Quyền Dữ Liệu ], click chọn biểu tượng và chọn dòng Readonly. Click chọn nút [Lưu trữ] để hoàntất.

Đối tượng 02: Quyền dữ liệu đối với Chức năng

Nội dung thực hành: Phân bổ chức năng [Hồ sơ nhân viên] cho user ThucHanh. Khi đăng nhập, User này chỉ có quyền xem thông tin (không được: thêm, xóa, sửa) trên chức năng [Hồ sơ nhân viên].

1.     Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.

2.     Chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên người dùng]HuongDan.

b.     Tại phần [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] click chọn Nghiệp Vụ.

c.     Tại phần [CHỨC NĂNG TRONG NHÓM] click chọn [Tạo Mới].

d.     Ở cột [Tên Chức Năng], Chọn biểu tượng , màn hình hiện ra form [Chọn Chức Năng].

e.     Click chọn chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] và click nút [Thực Hiện].

f.      Đặt trỏ chuột vào cột [Quyền dữ liệu] và click chọn “Readonly”.

g.     Click nút [Lưu Trữ].

Thứ tự ưu tiên khi phân bổ [Quyền dữ liệu] cho User & Chức năng

Quyền Dữ Liệu được hiệu lực cho user và chức năng phân bổ.

Người dùng (User)

Chức năng

Quyền dữ liệu hiệu lực

Toàn quyền (thêm, sửa, xóa, xem)

Chỉ đọc (Xem)

Chỉ đọc (Xem)

Chỉ đọc (Xem)

 Hình ảnh minh họa.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext