VI. Quy Trình Chứng Từ Chuyển Phòng Ban, Chức Vụ, Chức Danh. PreviousNext

eTimeGold > Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Các bước chuẩn bị để thực hiện quy trình chứng từ chuyển phòng ban, chức vụ, chức danh.

1.     Đăng nhập vào eTimeGold bằng tài khoản đã đăng ký và tìm chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user hay chưa. Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

ctu


3.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình chuyển phòng ban, chức vụ, chức danh.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Phòng Ban] với quyền Soạn thảo.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Chức Vụ] với quyền Soạn thảo.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Chức Danh] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Phòng Ban] với quyền Chuyển Tiếp.

User [ChuyenTiep] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Chức Vụ] với quyền Chuyển Tiếp.

User [ChuyenTiep] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Chức Danh] với quyền Chuyển Tiếp.

User [QuanLy] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Phòng Ban] với quyền Xét Duyệt.

User [QuanLy] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Chức Vụ] với quyền Xét Duyệt.

User [QuanLy] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Chức Danh] với quyền Xét Duyệt.

Quy trình chứng từ

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Soạn một chứng từ chuyển phòng ban cho nhân viên có mã AC là 5000 sang phòng bảo vệ ở cấp quản lý của user SoanThao, sau đó nộp chứng từ lên cho user ChuyenTiep, cuối cùng chứng từ sẽ được chuyển tiếp lên cho user Quanly để duyệt chứng từ.

Soạn thảo chứng từ chuyển phòng ban

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài [SoanThao].

2.     Mở chức năng [Chuyển Phòng Ban – Soạn].

3.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dữ liệu cho người dùng khai báo.

4.     Tại cột [Mã phòng ban mới] click chọn biểu tượng để mở ra form mới cho phép chọn những phòng ban đã khởi tạo.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa07698.PNG

5.     Chọn [Phòng Bảo Vệ] click [Thực Hiện] để hoàn thành việc chọn lựa.

6.     Tại ô [Mã Chứng Từ] nhập “CPB_001”.

7.     Tại ô [Ghi Chú] nhập “Chứng từ chuyển sang phòng bảo vệ”.

8.     Tại tab [Nhân Viên] click chọn biểu tượng   tại cột [Mã AC] để mở ra form [Chọn Nhân Viên].

9.     Chọn nhân viên 5000 và click nút [Thực hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1b9ed05.PNG

10. Chọn [Cập nhật] để lưu lại chứng từ vừa soạn thảo.


11. Chọn [Nộp], click [Ok] để đưa chứng từ lên cấp trên là user ChuyenTiep.

Chuyển tiếp chứng từ chuyển phòng ban

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng [Chuyển Phòng Ban - Chuyển] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ có [Mã chứng từ] là  CPB_001.

4.     Tại ô [Ghi Chú] nhập “Ok chuyển”.

5.       Chọn [Chuyển Tiếp] để đưa chứng từ này lên cấp user QuanLy.

Duyệt chứng từ chuyển phòng ban

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [QuanLy].

2.     Chọn chức năng [Chuyển Phòng Ban – Duyệt] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ có [Mã chứng từ] là  CPB_001.

4.     Tại ô [Ghi Chú] nhập “Ok Duyệt”.

5.     Chọn [Duyệt] để hiệu lực chứng từ và kết thúc quy trình chứng từ.

Quản lý và xem lịch sử chứng từ chuyển phòng ban

Sau khi chứng từ được duyệt thì những chứng từ này sẽ được lưu vào lịch sử.

Người quản lý có thể dùng quyền [Quản Lý Lịch Sử] đối với chứng từ [Chuyển Phòng Ban] để xem và có thể trả lại những chứng từ đã duyệt cho cấp user SoanThao.

Ở cấp user SoanThao có thể theo dõi được vị trí chứng từ đang nằm ở cấp nào hay đã được duyệt thông qua quyền [Xem Lịch Sử].

Quản lý lịch sử chứng từ chuyển phòng ban

Nội dung thực hành: User [QuanLy] sẽ có quyền xem tất cả những chứng từ chuyển phòng ban đã duyệt, đồng thời có quyền trả lại chứng từ đã duyệt. User [SoanThao] sẽ có quyền xem tình trạng chứng từ mình đã nộp.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Chuyển Phòng ban] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Chuyển Phòng Ban - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ có [Mã chứng từ] là  CPB_001.

Xem lịch sử chứng từ chuyển phòng ban.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.User [SoanThao] phân bổ chức năng [Chuyển Phòng Ban] với quyền Xem  lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Chuyển Phòng Ban - Xem].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ có [Mã chứng từ] là  CPB_001.

5.     Xem lịch sử chứng từ ở  phần [Ghi chú].

Trả lại chứng từ chuyển phòng ban khi đã được duyệt

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng. User [QuanLy] phân bổ chức năng [Chuyển Phòng ban] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Chuyển Phòng Ban - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ có [Mã chứng từ] là  CPB_001.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

5.       Click nút [Trả Lại], click nút [OK].

Kết quả tại user SoanThao:

 


 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext