VIII. Chuyển Nhóm Biến Động Nhân Sự PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Thêm mới nhân viên vào nhóm biến động nhân sự bằng phiếu chuyển

Nội dung thực hành: Thêm mới nhân viên có mã AC là 120 vào nhóm Thử Việc.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động].

2.     Chọn nút [Tạo Mới] màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Tại cột [Mã chứng từ] nhập “CNBD_01”.

4.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.

5.     Tại cột [Mã nhóm biến động] click chọn biểu tượng để hiển thị form [Chọn nhóm biến động].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2d6f46.PNG

6.     Click chọn tên nhóm biến động [Thử Việc] với mã nhóm là TV, chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn.

7.     Tại cột [Ngày hiệu lực] để mặc định của hệ thống.

8.     Tại cột [Ngày hết hạn] để mặc định của hệ thống.

9.     Tại cột [Ghi chú] nhập Thêm mới nhân viên vào nhóm thử việc.

10. Tại tab [Nhân Viên] click chọn biểu tượng tại cột [Mã AC], form [Chọn nhân viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên cần thực hiện chuyển nhóm.

a.     Form mới hiện lên, click bỏ check tại nhân viên đầu tiên.

b.     Tại cột [Mã AC] nhập “120”  và gõ Enter.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3610b3.PNG

c.     Check chọn tên nhân viên có mã AC 120.

d.     Click chọn [Thực Hiện] để hoàn tất việc lựa chọn.

11. Cột [Lý do] để mặc định.

12. Click [Cập Nhật], chọn [Ok] để lưu trữ lại thông tin vừa khai báo.

Thêm mới một nhân viên trên cùng phiếu chuyển đã tạo

Nội dung thực hành: Thêm mới nhân viên có mã AC là 67 vào cùng nhóm Thử Việc trên chứng từ chuyển có mã CNBD_01.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Chuyển Nhóm Nhân Sự].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn phiếu có [Mã chứng từ]CNBD_01.

3.     Tại tab [Nhân Viên] click chọn biểu tượng tại cột [Mã AC], form [Chọn nhân viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên cần thêm vào phiếu chuyển đang chọn.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML4c46e0.PNG

4.     Chọn mã AC là 67 và chọn nút [Thực Hiện].

5.     Click chọn [Danh Sách Nhân Viên] để xem những nhân viên đang thực thi cho phiếu chuyển đang chọn.

6.     Chọn [Thoát Danh Sách].

7.     Click [Cập Nhật]chọn [Ok] để hoàn thành việc thêm mới nhân viên vào phiếu chuyển.

Xóa nhân viên trên phiếu chuyển đã tạo

Nội dung thực hành: Xóa nhân viên có mã AC là 120 trên phiếu chuyển có [Mã chứng từ] CNBD_01.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn phiếu có [Mã chứng từ]CNBD_01.

3.     Tại tab [Nhân Viên] click chọn [Danh Sách Nhân Viên].

4.     Click chọn mã AC là 120 và chọn [Xóa Nhân Viên].

5.     Click nút [Cập Nhật] và click nút [Ok] để chấp nhận xóa.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext