I. Khởi Tạo Chuyển Nhóm Nhân Sự PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Tại chức năng này người dùng sẽ biết được cách chọn một mẫu báo cáo cho phiếu chuyển nhóm nhân sự của mình, có thể tùy chỉnh xem trước, download về máy tính để chỉnh sửa.

Và phần mã tự động sẽ giúp người dùng tự động điền các ký hiệu văn bản theo các định dạng khai báo.

Phần thuộc tính mở rộng sẽ giúp người dùng mở rộng nội dung quản lý trên một phiếu chuyển nhóm nhân sự.

Hướng dẫn từng bước chọn mã tự động

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chuyển Nhóm Nhân Sự].

2.     Tại ô [Mã tự động] click chọn biểu tượng để hiển thị danh sách mã tự động đã khởi tạo trước đó.

3.     Click chọn [Mã chuyển nhóm nhân sự].

4.     Chọn [Thực hiện] để hoàn thành sự lựa chọn.

5.     Click [Lưu trữ] để lưu lại khởi tạo.

Hướng dẫn từng bước tùy chỉnh template báo cáo

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chuyển Nhóm Nhân Sự].

2.     Tại cột [Chọn template] click chọn biểu tượng để hiển thị danh sách template có thể sử dụng.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML19982ae.PNG

3.     Click chọn template [cTemp_ChuyenNhomNS.repx].

4.     Chọn [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn template.

5.     Click nút [Lưu Trữ] để hoàn thành bước tùy chỉnh template báo cáo.

6.     Click chọn nút [Xem Template] để xem mẫu báo cáo chuyển nhóm nhân sự.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML19e3a69.PNG

7.     Click chọn nút [Download Template] để lưu mẫu báo cáo đang chọn về máy tính.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1a475e3.PNG

8.     Upload mẫu báo cáo mới lên hệ thống.

a.     Click chọn nút [Browse] để upload mẫu báo cáo mới lên hệ thống.

b.     Chỉ đường dẫn đến file template cần upload.

c.     Chọn file cần upload lên [Temp_ChuyenNhomNS_UP.repx].

d.     Click chọn [Open] để hoàn thành lựa chọn.

e.     Click chọn [Lưu Trữ] để chấp nhận upload file đang chọn lên hệ thống.

Hướng dẫn từng bước khai báo thông tin mở rộng

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chuyển Nhóm Nhân Sự].

2.     Tại phần [Thuộc Tính Mở Rộng] chọn [Tạo Mới].

3.     Form mới hiện ra cho phép người dùng nhập liệu.

a.     Tại phần [Ký hiệu] nhập “DanhGia.

b.     Tại phần [Mô tả] nhập “Đánh giá nhân viên”.

c.     Tại phần [Kiểu dữ liệu] click chọn biểu tượng để hiển thị danh sách các kiểu dữ liệu có thể khai báo


d.     Click chọn kiểu [Lựa Chọn].

e.     Phần [Giá trị (min)] để mặc định.

f.      Phần [Giá trị (max)] để mặc định.

g.     Click chọn [Lưu Trữ] để lưu lại khởi tạo.

4.     Khai báo các trường lựa chọn.

a.     Tại phần [Giá Trị Kiểu Lựa Chọn] click chọn [New] để khai báo mới thuộc tính lựa chọn.

b.     Tại cột [Ký Hiệu] nhập “a”.

c.     Tại cột [Mô tả] nhập Khá.

d.     Tại cột [Giá Trị] nhập 1.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb203c.PNG

e.     Click chọn [Update] để lưu lại thuộc tính đầu tiên.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLc499d.PNG

f.      Tương tự chọn [New] để tiếp tục khai báo các trường lựa chọn khác.

5.     Mở chức năng [Chuyển Nhóm Nhân Sự] để xem kết quả.

a.     Click chọn tab [Thuộc tính mở rộng].

b.     Chọn biểu tượng để xem lưới lựa chọn đã khởi tạo.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e27c1b.PNG

c.     Chọn giá trị [Khá] click [Thực Hiện] để hoàn thành lựa chọn thuộc tính mở rộng cho nhân viên đang chọn trong phiếu chuyển nhóm nhân sự có mã chứng từ [CNNS_001].

d.     Click nút [Cập Nhật] và click nút [OK] để hoàn tất.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext