III. Quy Trình Chứng Từ Chuyển Nhóm Nhân Sự PreviousNext

eTimeGold > Chương 5: Nhóm Nhân Sự > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Các bước chuẩn bị để thực hiện quy trình chứng từ chuyển nhóm nhân sự

1.     Đăng nhập vào eTimeGold bằng tài khoản đã đăng ký và tìm chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user hay chưa. Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

ctu

3.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình chuyển nhóm nhân sự và biến động nhân sự.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Nhóm Nhân Sự] với quyền Soạn thảo.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Nhóm Nhân Sự] quyền Chuyển Tiếp.

User [ChuyenTiep] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động] quyền Chuyển Tiếp.

User [QuanLy] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Nhóm Nhân Sự] quyền Xét Duyệt.

User [QuanLy] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động] quyền Xét Duyệt.

Quy trình chứng từ

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Soạn một chứng từ điều động nhân viên vào nhóm nhân sự có tên Nhóm TT Group 2 tại user [SoanThao]. Sau đó chứng từ điều động này sẽ được nộp lên cho user [ChuyenTiep] xem xét và chuyển lên cho user [QuanLy] duyệt.

Soạn thảo chứng từ chuyển nhóm biến động nhân sự

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài [SoanThao].

2.     Mở chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động - Soạn].

3.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dữ liệu cho người dùng khai báo.

4.     Tại cột [Ngày chứng từ] để mặc định của hệ thống.

5.     Tại cột [Mã nhóm biến động] click chọn biểu tượng để hiển thị form [Chọn nhóm biến động].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2d6f46.PNG

6.     Click chọn tên nhóm biến động [Thử Việc] với mã nhóm là TV, chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn.

7.     Tại cột [Ngày hiệu lực] để mặc định của hệ thống.

8.     Tại cột [Ngày hết hạn] để mặc định của hệ thống.

9.     Tại cột [Ghi chú] nhập Chứng từ thêm mới nhân viên mã AC 5000 vào nhóm thử việc.

10. Tại tab [Nhân Viên] click chọn biểu tượng tại cột [Mã AC], form [Chọn nhân viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên cần thực hiện điều động thông qua chứng từ.

a.     Form mới hiện lên, click bỏ check tại nhân viên đầu tiên.

b.     Tại cột [Mã AC] nhập 5000  và gõ Enter.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML15e6657.PNG

c.     Check chọn tên nhân viên có mã AC 5000.

d.     Click chọn [Thực Hiện] để hoàn tất việc lựa chọn.

11. Cột [Lý do] để mặc định.

12. Click [Cập Nhật] để lưu trữ lại thông tin vừa khai báo.

13. Click [Nộp], chọn [Ok] để đưa chứng từ điều động nhóm biến động nhân sự lên user cấp trên ChuyenTiep.

Chuyển tiếp chứng từ thay đổi nhóm biến động nhân sự

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động - Chuyển] đang có nhấp nháy chữ “New”.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML16ed198.PNG

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  CNBDNS_000.

4.     Tại ô [Ghi Chú] nhập Ok chuyển.

5.       Chọn [Chuyển Tiếp], click [Ok] để đưa chứng từ này lên cấp user QuanLy.

Duyệt chứng từ thay đổi nhóm biến động nhân sự

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [QuanLy].

2.     Chọn chức năng [Chuyển Nhóm Biến Động Duyệt] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  CNBDNS_000.

4.     Tại ô [Ghi Chú] nhập “Ok Duyệt.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML19da31a.PNG

5.     Chọn [Duyệt], click chọn [Ok] để hiệu lực chứng từ và kết thúc quy trình chứng từ.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext