Chương 1: Giới Thiệu
I. Khái Niệm Phần Mềm & Phần Mềm Quản Lý
II. Vì Sao Cần Có Phần Mềm Quản Lý Nguồn Nhân Lực?
III. Khái Niệm 03 Lớp Của Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Trực Tuyến eTimeGold
IV. Từ Ngữ Kỹ Thuật & Khái Niệm Quản Lý Trong eTimeGold
V. Một Số Thao Tác Thường Dùng Khi Sử Dụng eTimeGold
VI. Điều Kiện Cần Khi Sử Dụng eTimeGold
VII. Tổng Quan Về eTimeGold
VIII. Mô Hình Điện Toán Đám Mây & Bảo Mật Dữ Liệu
Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Đăng Ký Mới Tài Khoản (Account)
II. Các Hình Thức Đăng Nhập
III. Khởi Tạo Người Dùng (User)
IV. Tùy Chỉnh Nhóm & Danh Sách Chức Năng
V. Cách Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Phân Cấp User
II. Phân Quyền Quản Lý
III. Quyền Dữ Liệu
IV. Quyền Quản Lý Chức Năng
Chương 3: Khởi Tạo Quản Lý
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Khởi Tạo Phòng Ban (bộ phận) Trong Công Ty
II. Chỉnh Sửa Phòng Ban (bộ phận) Đã Khởi Tạo
III. Xóa Phòng Ban (bộ phận) Đã Khởi Tạo
IV. Đăng Ký Chuyển Phòng Ban (bộ phận) & Hiệu Lực
V. Khởi Tạo Chức Vụ Trong Công Ty
VI. Chỉnh Sửa Chức Vụ Đã Khởi Tạo
VII. Xóa Chức Vụ Đã Khởi Tạo
VIII. Đăng Ký Chuyển Chức Vụ & Hiệu Lực
IX. Khởi Tạo Chức Danh Trong Công Ty
X. Chỉnh Sửa Chức Danh Đã Khởi Tạo
XI. Xóa Chức Danh Đã Khởi Tạo
XII. Đăng Ký Chuyển Chức Danh & Hiệu Lực
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Thiết Lập Cơ Cấu Tổ Chức
II. Quản Lý Mã Văn Bản Tự Động
III. Khởi Tạo Quy Định Phiếu Chuyển Phòng Ban, Chuyển Chức Vụ, Chuyển Chức Danh.
IV.Khởi Tạo Thuộc Tính Mở Rộng
V. Ngày Xem Hồ Sơ
VI. Quy Trình Chứng Từ Chuyển Phòng Ban, Chức Vụ, Chức Danh.
Chương 4 : Profile Nhân Viên
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Khai Báo Mới Một Hồ Sơ Nhân Viên
II. Bổ Sung Thông Tin Công Ty
III. Khai Báo Thông Tin Cá Nhân
IV. Thông Tin Gia Đình
V. Kinh Nghiệm Làm Việc
VI. Trình Độ Học Vấn
VII. Kỹ Năng Của Nhân Viên
VIII. Chỉnh Sửa Thông Tin Hồ Sơ Nhân Viên
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Thiết Lập Quyền Login User
II. Ngày Xem Hồ Sơ
Chương 5: Nhóm Nhân Sự
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Nhóm Nhân Sự Cố Định Hiệu Lực Toàn Nhân Viên
II. Nhóm Nhân Sự Cố Định Hiệu Lực Theo Nhân Viên
III. Nhóm Nhân Sự Cố Định Hiệu Lực Theo Điều Kiện
IV. Chỉnh Sửa & Hủy Bỏ Một Nhóm Nhân Sự Cố Định
V. Chuyển Nhóm Nhân Sự
VI. Nhóm Biến Động Nhân Sự
VII. Chỉnh Sửa & Hủy Hiệu Lực Nhóm Biến Động Nhân Sự
VIII. Chuyển Nhóm Biến Động Nhân Sự
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Khởi Tạo Chuyển Nhóm Nhân Sự
II. Ngày Xem Hồ Sơ Nhóm Biến Động
III. Quy Trình Chứng Từ Chuyển Nhóm Nhân Sự
IV. Quản Lý & Xem Lịch Sử Thay Đổi Chứng Từ Nhóm Biến Động Nhân Sự.
Chương 6: Giờ Làm Việc & Giờ Nghỉ
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Định Nghĩa Ca Kíp Làm Việc
II. Chỉnh Sửa Thông Tin Ca Làm Việc Đã Khởi Tạo
III. Xóa Thông Tin Ca Làm Việc Đã Khởi Tạo
IV. Định Nghĩa Ca Kíp Làm Việc Với Giờ Cơm Giữa Ca Không Tính Vào Thời Gian Làm Việc
V. Nhập Liệu Đổi Ca Làm Việc & Hiệu Lực
VI. Khai Báo Danh Sách Ngày Nghỉ Lễ
VII. Phụ Cấp Thời Gian
VIII. Điều Kiện Phân Loại Thời Gian Phụ Cấp Thời Gian
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Đối Tượng Hiệu Lực Theo Ngày Nghỉ Lễ
II. Đối Tượng Hiệu Lực Loại Phụ Cấp Thời Gian
III. Quản Trị Điều Kiện Phân Loại Phụ Cấp Thời Gian
IV. Đặc Điểm Phân Loại Phụ Cấp Thời Gian Tại Mốc 0h
V. Thứ Tự Ưu Tiên Khi Phân Loại Phụ Cấp Thời Gian
VI. Chọn Đơn Vị Hiển Thị Dữ Liệu Phụ Cấp Thời Gian
VII. Tự Động Làm Tròn Phụ Cấp Thời Gian Theo Quy Tắc Riêng Của Công Ty
VIII. Quy Trình Chứng Từ Đổi Ca & Hiệu Lực
IX. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Đổi Ca
Chương 7: Nghỉ Phép
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Khởi Tạo Loại Nghỉ Vắng
II. Chỉnh Sửa Thông Tin Loại Nghỉ Vắng Đã Khởi Tạo
III. Hủy Bỏ Thông Tin Loại Nghỉ Vắng Đã Khởi Tạo
IV. Đăng Ký Nghỉ Vắng Dài Hạn
V. Chỉnh Sửa Thông Tin Nghỉ Vắng Dài Hạn Đã Khởi Tạo
VI. Xóa Thông Tin Nghỉ Vắng Dài Hạn Đã Khởi Tạo
VII. Đăng Ký Nghỉ Vắng Khoảng Thời Gian
VIII. Chỉnh Sửa Thông Tin Nghỉ Vắng Khoảng Thời Gian Đã Khởi Tạo
IX. Xóa Thông Tin Nghỉ Vắng Khoảng Thời Gian Đã Khởi Tạo
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Các Bước Chuẩn Bị Để Thực Hiện Một Quy Trình Chứng Từ Nghỉ Vắng Dài Hạn & Nghỉ Vắng Khoảng Thời Gian
II. Quy Trình Chứng Từ Nghỉ Vắng Dài Hạn
III. Quy Trình Chứng Từ Nghỉ Vắng Khoảng Thời Gian
IV. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Nghỉ Vắng Dài Hạn
V. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Vắng Khoảng Thời Gian
Chương 8: Tăng Ca
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Khởi Tạo Tăng Ca
II. Chỉnh Sửa Thông Tin Loại Tăng Ca Đã Khởi Tạo
III. Hủy Bỏ Thông Tin Loại Tăng Ca Đã Khởi Tạo
IV. Điều Kiện Phân Loại Thời Gian Tăng Ca
V. Tăng Ca Tự Động Trước Giờ Vào & Hiệu Lực
VI. Tăng Ca Tự Động Sau Giờ Ra & Hiệu Lực
VII. Đăng Ký Tăng Ca & Hiệu Lực
VIII. Chỉnh Sửa Thông Tin Tăng Ca Đã Đăng Ký
IX. Hủy Bỏ Phiếu Đăng Ký Tăng Ca Đã Nhập Liệu
X. Chỉ Định Loại Tăng Ca Khi Đăng Ký Phiếu Tăng Ca
XI. Đăng Ký Tăng Ca Qua Ngày
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Đối Tượng Hiệu Lực Loại Tăng Ca
II. Quản Trị Điều Kiện Phân Loại Tăng Ca
III. Đặc Điểm Phân Loại Tăng Ca Ở Mốc 0h
IV. Thứ Tự Ưu Tiên Khi Phân Loại Tăng Ca
V. Chọn Đơn Vị Hiển Thị Dữ Liệu Tăng Ca
VI. Làm Tròn Giờ Tăng Ca Tự Động Theo Quy Tắc Riêng Của Công Ty.
VII. Khái Niệm [Cộng giờ đăng ký lên 01 ngày]
VIII. Quy Trình Chứng Từ Cho Tăng Ca & Hiệu Lực
IX. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Tăng Ca
Chương 9: Thôi Việc
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Sử Dụng Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Hệ Thống
II. Nhập Liệu Thôi Việc & Hiệu Lực
III. Chỉnh Sửa Thông Tin Đơn Xin Thôi Việc Đã Nhập
IV. Hủy Bỏ Đơn Xin Thôi Việc Đã Nhập
V. In Đơn Xin Thôi Việc
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Mã Tự Động Cho Văn Bản Thôi Việc
II. Mẫu Đơn Xin Thôi Việc
III. Khởi Tạo Thuộc Tính Riêng Để Quản Lý Thôi Việc
IV. Quy Trình Chứng Từ Thôi Việc & Hiệu Lực
V. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Thôi Việc
Chương 10: Biểu Mẫu Bảo Hiểm
I. Chính Sách Phúc Lợi & Công Tác Quản Lý
II. Danh Mục Khám Chữa Bệnh Theo Quy Định Bảo Hiểm Hiện Hành
III. Tờ Khai 01-TBH: Tờ Khai Tham Gia BHXH, BHYT, BHTN Bắt Buộc
IV. Mẫu 01a-TBH: Danh Sách Lao Động Tham Gia & Đề Nghị Cấp Sổ BHXH, Thẻ BHYT
V. Mẫu 02a-TBH: Danh Sách Lao Động Tham Gia BHXH, BHYT, BHTN
VI. Mẫu 03a-TBH: Danh Sách Điều Chỉnh Lao Động & Mức Đóng BHXH, BHYT, BHTN
VII. Mẫu 03b-TBH: Danh Sách Lao Động Điều Chỉnh Hồ Sơ BHXH, BHYT, BHTN
VIII. Mẫu C66a-HD: Danh Sách Người Lao Động Đề Nghị Hưởng Chế Độ Ốm Đau
IX. Mẫu C67a-HD: Danh Sách Người Lao Động Đề Nghị Hưởng Chế Độ Thai Sản
X. Mẫu C68a-HD: Danh Sách Người Lao Động Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp DSPHSK Sau Ốm Đau
XI. Mẫu C69a-HD: Danh Sách Người Lao Động Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp DSPHSK Sau Thai Sản
XII. Mẫu C70a-HD: Danh Sách Người Lao Động Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp DSPHSK Sau Điều Trị Thương Tật, Bệnh Tật Do TNLĐ-BNN
Chương 11: Tính Công
Sơ Lược Khái Niệm Tính Công
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Hình Thức Tính Công & Tự Động Nhận Diện Ca Làm Việc
II. Upload Dữ Liệu Log Giờ Chấm Công
III. Xem Kết Quả Công
IV. Truy Xuất Dữ Liệu Công
V. Định Nghĩa Tuần Làm Việc
VI. Lịch Làm Việc
VII. Nhập Liệu Phiếu Đổi Lịch Làm Việc & Hiệu Lực
VIII. Tính Công & Ca Kíp Chuẩn
IX. Manual Ca Kíp
X. Advance Ca Kíp
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Xoay Ca Tự Động Trong Ca Kíp Chuẩn
II. Thứ Tự Ưu Tiên Của Lịch Làm Việc (ca kíp bước 3)
III. Cài Đặt Đơn Vị Hiển Thị Khi Tính Công
IV. Cài Đặt Quy Luật Làm Tròn Dữ Liệu Công
V. Quy Trình Chứng Từ Đổi Lịch Làm Việc & Hiệu Lực
VI. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Đổi Lịch Làm Việc
Chương 12: Khoản Khác
Mức Độ Cần Thiết Của Việc Quản Lý Dữ Liệu Lương Theo Khoản Khác?
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Khởi Tạo Một Khoản Khác
II. Chỉnh Sửa Thông Tin Khoản Khác Đã Khởi Tạo
III. Hủy Bỏ Thông Tin Khoản Khác Đã Khởi Tạo
IV. Nhập Liệu Khoản Khác & Hiệu Lực
V. Thay Đổi Cục Bộ Số Liệu Khoản Khác Cho Nhân Viên Chỉ Định
VI. Ý Nghĩa Giá Trị & Giá Trị Tính Trong Khoản Khác
VII. Chỉnh Sửa Nhập Liệu Khoản Khác
VIII. Xóa Nhập Liệu Khoản Khác
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Đối Tượng Hiệu Lực Khoản Khác
II. Mã Văn Bản Tự Động & Khoản Khác
III. Mẫu Báo Cáo Số Liệu Khoản Khác
IV. Quy Trình Chứng Từ Khoản Khác & Hiệu Lực
V. Phân Tán Nhập Liệu
VI. Xem & Quản Lý Lịch Sử Chứng Từ Khoản Khác
Chương 13: Công Thức Lương
Yếu Tố Nào Cấu Thành Nên 01 Công Thức Tính?
Vì Sao Phải Thiết Lập Công Thức Lương?
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Định Nghĩa Kỳ Lương
II. Kỳ Lương Lùi Tháng
III. Khởi Tạo Công Thức Lương
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Khái Quát Thành Phần Công Thức Lương
II. Quy Ước Cài Đặt Công Thức Lương Trên eTimeGold
III. Đặc Điểm Công Thức Lương Trong 01 Cell Của eTimeGold
IV. Ký Khóa (từ khóa) Trong Công Thức Lương eTimeGold
V. Thứ Tự Ưu Tiên Toán Tử Trong Công Thức Lương eTimeGold
VI. 5 Đặc Điểm Nổi Bật Khi Quản Trị Công Thức Lương eTimeGold
VII. Đối Tượng Hiệu Lực Công Thức Lương eTimeGold
VIII. Tham Số Trong Công Thức Lương eTimeGold
IX. Định Nghĩa Công Thức Lương Sưu Tập Trong eTimeGold
X. Tính Kế Thừa Của Công Thức Lương eTimeGold
XI. Đối Tượng Hiệu Lực Kỳ Lương
Chương 14: Tính Lương
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Định Nghĩa Ngạch Bậc Lương
II. Khởi Tạo Hạng Mục Cơ Bản
III. Nhập Liệu Phiếu Đăng Ký Hạng Mục Cơ Bản & Hiệu Lực
IV. Tính Lương
V. Xem Kết Quả Lương
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Mã Văn Bản Tự Động & Hạng Mục Cơ Bản
II. Biểu Mẫu Hạng Mục Cơ Bản
III. Khởi Tạo Thuộc Tính Riêng Để Quản Lý Đổi Hạng Mục Cơ Bản
IV. Nhân Viên & Các Yếu Tố Biến Động Trong Kỳ Tính Lương
V. Cảnh Báo Lương
VI. Quy Trình Chứng Từ Đổi Hạng Mục Cơ Bản & Hiệu Lực
Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật
Chính Sách & Sự Nỗ Lực Của Nhân Viên?
Lựa Chọn Chính Sách Nào: Khen Thưởng Hay Kỷ Luật?
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
KHEN THƯỞNG
KỶ LUẬT
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Khởi Tạo Thuộc Tính Riêng Để Quản Lý Khen Thưởng
II. Mã Văn Bản Tự Động & Khen Thưởng
III. Biểu Mẫu Quyết Định Khen Thưởng
IV. Quản Lý Khen Thưởng & Kỷ Luật Theo Quy Trình Chứng Từ
V. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Khen Thưởng
Chương 16: Hợp Đồng Lao Động
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Định Nghĩa Loại Hợp Đồng Lao Động
II. Chỉnh Sửa Loại Hợp Đồng Lao Động
III. Bỏ Hiệu Lực Loại Hợp Đồng Lao Động
IV. Ký Hợp Đồng Lao Động Cho Nhân Viên
V. Chỉnh Sửa Hợp Đồng Lao Động
VI. Xóa Hợp Đồng Lao Động
VII. Theo Dõi Hợp Đồng Lao Động
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Mã Tự Động
II. Ngày Xem Hồ Sơ
III. Template Hợp Đồng Lao Động
IV. Thay Đổi Cách Xem Biểu Đồ
Chương 17: Báo Cáo
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Một Số Điều Khiển Khi Xem Báo Cáo
II. Xem Báo Cáo Theo Dạng Mở Tab
III. Xem Báo Cáo Theo Dạng Mở Cửa Sổ Mới (Window)
IV. Xem Báo Cáo Được Mở Từ Shortcut
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Khái Niệm Ngày Xem Hồ Sơ Khi Mở Báo Cáo
II. Xem Báo Cáo Theo Chi Nhánh Hoặc Theo Phòng Ban
III. Chọn Thời Gian Xem Báo Cáo
IV. Chọn Đối Tượng Xem Báo Cáo
V. Phân Quyền Báo Cáo
VI. Download & Upload Báo Cáo
VII. Tạo Warter Mark Trên Báo Cáo
VIII. Sơ Lược Danh Sách Báo Cáo Trên eTimeGold
Chương 18: Đánh Giá KPI
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Lưu Đồ & Tiến Trình Đánh Giá
II. Khởi Tạo Tiêu Chí Đánh Giá KPI
III. Tiêu Chí Đánh Giá Mặc Định Do Nhà Cung Cấp Khai Báo
IV. Khởi Tạo Thành Phần Của Tiêu Chí Kiểu Lựa Chọn
V. Khởi Tạo Kế Hoạch Đánh Giá
VI. Khởi Tạo Danh Sách Tiêu Chí Trong Kế Hoạch Đánh Giá
VII. Khởi Tạo Đối Tượng Đánh Giá
VIII. Khởi Tạo Người Đánh Giá
IX. Khởi Tạo Tiến Trình Đánh Giá
X. Thực Hiện Đánh Giá KPI
XI. Theo Dõi Đánh Giá KPI
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Khái Niệm Ngày Xem Hồ Sơ Trong Đánh Giá KPI
II. Phân Cấp Tiến Trình Đánh Giá
III. Thay Đổi Tiêu Chí Đánh Giá Theo Tiến Trình Đánh Giá
IV. Thay Đổi Người Đánh Giá Theo Tiến Trình Đánh Giá
Chương 19: Tuyển Dụng
I. Khởi Tạo Hồ Sơ Ứng Viên
II. Lập Kế Hoạch Tuyển Dụng
III. Kết Quả Tuyển Dụng
IV. Hoàn Tất Tuyển Dụng
Chương 20: Đào Tạo
I. Cài Đặt Đào Tạo
II. Trung Tâm Đào Tạo
III. Khóa Đào Tạo
IV. Quản Lý Đào Tạo
V. Kết Quả Đào Tạo
VI. Lịch Sử Đào Tạo
Chương 21: Quy Trình Chứng Từ
A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN
I. Phân Cấp User Theo Cây Thư Mục
II. Phân Bổ Quyền Dữ Liệu Cho Chứng Từ
III. Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Trình Chứng Từ Cơ Bản
B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO
I. Khởi Tạo Chức Danh
II. Giới Hạn Quyền Quản Lý Bằng Cách Chia Theo Phòng Ban, Chức Vụ
III. Bảo Mật Chứng Từ
IV. Ủy Quyền Chứng Từ
V. Quản Lý Chứng Từ